NGHI THỨC CÚNG THÍ THỰC VÀ CẦU SIÊU CHO KHẮP CÁC HƯƠNG LINH

NGHI THỨC CÚNG THÍ THỰC VÀ CẦU SIÊU CHO KHẮP CÁC HƯƠNG LINH
*Chuẩn bị : sắp sẵn một mâm cơm chay, hoa quả hương đèn; hoặc chuẩn bị 1 chén cháo lỏng, nước trong, muối gạo, hương đèn, trước bàn Tiêu Diện Đại Sĩ Bồ Tát trước chùa, hoặc ngoài bàn thiên, bàn thí thực trước nhà, hoặc bên trong ngay sau khi đóng cửa tiệm buôn bán, v.v…, hành giả đánh khánh 3 hồi và chí thành tụng.
(Những phẩm vật này là tùy tâm, không nhất thiết phải đúng như trên, nhiều hơn hay ít hơn nhưng phải thành tâm chí thiết với tâm Bồ Đề, vì lợi ích cho chúng sanh. Mâm lễ cũng có thể đặt ngoài sân, hoặc ngoài cổng, hoặc nơi mộ địa nghĩa trang… Hoặc gọn gàng nhất là mua bộ hương cúng sur – hương đã trộn lẫn đồ ăn, vải vóc .. Chỉ việc đốt lên là được, không cần làm hẳn mâm cơm chay )
Cúi đầu lạy Đức Như Lai
Mười phương Pháp giới không ai sánh bằng.
Pháp thân thường trụ vĩnh hằng.
Hóa thân vô lượng nhọc nhằn độ sinh.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
( 3 lạy)
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!
(1 lạy)
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật!
(1 lạy)
Nam Mô Kim Quang Sư Tử Du Hí Như Lai ! (1 lạy)
Nam Mô Phổ Quang Công Đức Sơn Vương
Như Lai ! (1 lạy)
Nam Mô Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương
Như Lai ! (1 lạy)
Nam Mô Đa Bảo Như Lai !
(1 lạy)
Nam Mô Ly Bố Úy Như Lai !
(1 lạy)
Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai !
(1 lạy)
Nam Mô Quảng Bác Thân Như Lai !
(1 lạy)
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát !
(1 lạy)
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát !
(1 lạy)
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát !
(1 lạy)
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát !
(1 lạy)
Nam Mô Đương Lai Thế Tôn Di Lặc Bồ Tát !
(1 lạy)
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tam Bảo ! (1 lạy)
Con tên …tuổi…ngụ tại số nhà …, phường (xã) , quận (huyện ) …Ngày nay…tháng …năm….
Xin cung thỉnh chư vị Thiên – long bát bộ, hương linh quỷ thần khắp mười phương! (1 tiếng chuông)
Xin cung thỉnh chư vị cửu huyền thất tổ, các hương linh khắp dòng tộc nội ngoại ! (1 tiếng chuông)
Xin cung thỉnh chư vị oan gia trái chủ, kiếp này hay kiếp xưa từng bị con gây bao đau khổ, kết mối thâm thù! (1 tiếng chuông)
Thỉnh mời hết thảy chư vị về đây, trước hưởng đàn thí thực, sau dự lễ cầu siêu, nương nhờ Phật lực, nương nhờ Kinh Pháp mà được siêu thăng Tịnh Độ.
NGHI THỨC CÚNG THÍ THỰC
Nam Mô Tiêu Diện Đại Sĩ Bồ Tát Ma Ha Tát.
(3 lần, 1 tiếng chuông, xá 1 xá)
Ngày hôm nay, Phật tử chúng con sắp mâm lễ đơn sơ, lòng thành kính thỉnh chư vị vong linh, hương linh, cùng cô hồn ngạ quỷ khắp mười phương không phân biệt, về đây dùng bữa đặng ấm lòng. (1 tiếng chuông)
Kính lạy Đấng Đại Từ Đại Bi- Quán Thế Âm Bồ Tát, xin nương nhờ nơi công đức của Đà Ra Ni này, xin nương nhờ Phật lực vô biên gia hộ, tùy tâm biến hiện theo sở thích của các vị trong Pháp hội đây, biến các phẩm vật này theo đúng ý từng vị, đầy đủ không thiếu chi.
– Nam mô đại thánh khải giáo A-nan-đà tôn giả tiếp dẫn chúng sanh Đông, Tây, Nam, Bắc, trên dưới mười phương, nam nữ 12 loại cô hồn, đồng đến thọ cam lồ vị (3 lần).
– Nhất tâm triệu thỉnh: Pháp giới lục đạo, 12 loại cô hồn nhiều như cát bụi, Diệm Nhiên đại sĩ là người thống lãnh.
— Hỡi các quỹ thần, tinh linh thiên ma, lỵ mỵ võng lượng, trệ phách cô hồn, nương cỏ gá cây, vong linh trăm họ, gia thân quyến thuộc, oan gia trái chủ, oán đối cựu thù, chiến sĩ trận vong, v.v…, liệt vị.
Duy nguyện thừa từ diệu lực Tam-bảo, nương nơi bí mật chân ngôn, hôm nay giờ này mau tới pháp hội (3 lần).
– Chư vị hãy lắng nghe lời KHAI THỊ của chư Phật dạy rằng:
– Thành sắt rực lửa dữ
Cô hồn bị thiêu đốt
Nếu muốn sanh Tịnh-độ
Nghe nửa kệ Hoa Nghiêm.
– Nếu người muốn rõ biết
Ba đời hết thảy Phật,
Nên quán tánh pháp giới
Tất cả duy tâm tạo (3 lần).
Chơn ngôn phá địa ngục:
Óm già ra đế gia ta bà ha (3 lần).
Chơn ngôn phổ triệu thỉnh:
Nam mô bộ bộ đế rị dà rị đa rị đát đa nga đa da (3 lần).
– Nam mô thường trụ 10 phương Phật.
Nam mô thường trụ 10 phương Pháp.
Nam mô thường trụ 10 phương Tăng. (3 lần)
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát.
Nam mô minh vương cứu khổ Địa Tạng Vương Bồ-tát.
Nam mô khải giáo Ananđà tôn giả
– Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. (3 lần)
Quy y Phật, phước tuệ tôn.
Quy y Pháp, lìa dục tôn.
Quy y Tăng, thanh tịnh tôn.
(3 lần)
Quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi (3 lần).
– Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành (3 lần).
– Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
Tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn
Tự tánh pháp môn thệ nguyện học
Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. (3 lần)
Kính lạy Đấng Đại Từ Đại Bi- Quán Thế Âm Bồ Tát,
Con xin nương nhờ nơi công đức của Đà Ra Ni này, xin nương nhờ Phật lực vô biên gia hộ, tùy tâm biến hiện theo sở thích của các vị trong Pháp hội đây, biến các phẩm vật này theo đúng ý từng vị, đầy đủ không thiếu chi.
_/|\_
Nam mô Đa Bảo Như Lai.
Nam mô Bảo Thắng Như Lai.
Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai.
Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai.
Nam mô Ly Bố Úy Như Lai.
Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai.
Nam mô A Di Đà Như Lai (3 lần).
– Thần chú gia trì tịnh pháp thực
Khắp thí hà sa chúng quỷ thần
Nguyện đều no đủ xả xan tham
Tức thoát u minh sanh Tịnh-độ.
Quy y Tam-bảo phát Bồ-đề
Rốt ráo chóng thành đạo vô thượng.
Công đức vô biên suốt đời sau
Tất cả quỷ thần đồng pháp thực (3 lần).
– Này các chúng quỷ thần
Nay tôi khắp cúng dường
Thức ăn biến mười phương
Tất cả quỷ thần hưởng (3 lần).
– Om mục lực lăng ta bà ha (7 lần).
– Om nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng (7 lần).
Bắt ấn cam lộ búng 7 lần vào thức ăn.
Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh.
Bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều tròn thành Phật Đạo.
_()_ Đánh 1 hồi khánh, xá 3 xá
———————
Thích Tuệ Uy.