Trộm pháp

Từ rất lâu rồi mình luôn giải thích thắc mắc rất nhiều của các đạo hữu e sợ là khi trì thần chú mà ko có vị đạo sư quán đảnh (điểm đạo) là trộm pháp. Mình luôn giải thích chư Phật chư Bồ Tát là đại từ đại bi các vị hàng ngày hàng […]