Những pháp hành biến đổi, chuyển hoá và cải mệnh phong thủy trong phật pháp

Nếu ai đang sửa sang lại nhà cửa, hoặc dời chuyển nhà, hoặc làm lễ an vị Phật, hoặc bất cứ vấn đề gì rắc rối liên quan đến phong thủy, nhưng lại ngại mời thầy phong thủy về tư vấn vì nhiều lý do, thì trong Phật Pháp cũng có các Pháp hành đặc thù giúp cải đổi phong thủy từ xấu thành tốt, từ tai thành cát.
Phật Pháp ngoài việc lấy sự tu trì và chuyển hoá tâm Tham Sân Si ra, thì lại vẫn rất quan tâm đến vấn đề phong thủy ở bên ngoài và vấn đề thuộc ngoại cảnh. Đấy là phương tiện quyền hoá nhằm độ thoát những chúng sanh còn gặp rắc rối trong mảng phong thủy. Sau đây là các cách hành trì theo Phật Pháp có công đức chuyển hoá và cải đổi phong thủy:

1️⃣ TỤNG TRÌ ĐỦ 12.000 BIẾN HOẶC IN TẶNG ĐỦ 1.200 BẢN BẠCH Y THẦN CHÚ

– Bạch Y Thần Chú là:
“Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)
Nam Mô Phật,
Nam Mô Pháp,
Nam Mô Tăng.
Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.
Đát Chỉ Đá: Án, Dà La Phạt Đá, Dà La Phạt Đá, Dà Ha Phạt Đá, La Dà Phạt Đá, La Dà Phạt Đá, Sa Ha.
Thiên La thần, Địa La thần. Nhân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hoá vi trần. Thiên La thần đẳng.
Nam Mô Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật.”
Bạch Y Thần Chú này cải đổi phong thủy và chuyển hoá vận mệnh rất là linh diệu. Nếu lấy túc số 12.000 biến (1 biến là 1 lượt, 1 lần trì tụng) làm công đức nền thì mọi điều mong cầu sẽ được vừa lòng toại ý. Nếu in tặng đủ 1.200 bản thì sự mong cầu cũng được viên mãn.
Có thể nói, 12.000 biến túc số và 1.200 bản in tặng của Bạch Y Thần Chú chính là Pháp Thành Tựu hay và dễ hành bậc nhất trong Phật Pháp. Từ xưa đến nay, Pháp hành này được rất nhiều người làm theo và đạt được sự chuyển hoá hoàn cảnh trong cuộc sống rất có cảm ứng nhiệm mầu.
Bản thân Pháp Tịnh thường hành trì tụng sao cho đủ 12.000 biến Bạch Y Thần Chú mỗi khi gặp bất trắc hay cần làm cho tốt việc gì đó thật sự cần thiết, kết quả là việc làm ấy luôn được “thuận buồm xuôi gió” và lúc nào cũng tốt đẹp cả.
Nếu nhà ai làm lễ an vị Phật, hoặc chuyển nhà, sửa nhà mà bị rắc rối về mảng phong thủy, cứ tụng đủ 12.000 biến Bạch Y Thần Chú làm căn bản chuyển hoá, ắt có thể chuyển hoá được. Hoặc làm phong thủy tự nhiên tốt lên, hoặc là tìm được thầy phong thủy có uy tín,… Tùy theo tâm nguyện và phước duyên của người đó.
Còn cái Pháp in tặng 1.200 bản Bạch Y Thần Chú thì đơn giản và dễ hành hơn. Tuy nhiên, hiện nay nhiều chùa và nhiều Phật tử không còn muốn nhận, không cho phép in tặng hay nhận cúng dường Bạch Y Thần Chú nữa, chỉ vì cái lý do đó là Bạch Y Thần Chú… không phải do Phật thuyết nên cố chấp đấy thôi. Vì vậy, chia ngày ra rồi tự mình tụng sao cho đủ 12.000 biến Bạch Y Thần Chú làm công đức nền là tốt rồi.
Thật ra mà nói thì bất kỳ Thần Chú nào cũng có thể lấy 12.000 biến làm túc số cho Pháp Thành Tựu này cả. Như tụng đủ 12.000 biến các Mật Chú như Đại Bi Tâm Đà La Ni, Dược Sư Quán Đảnh Đà La Ni, Chuẩn Đề Đà La Ni, Vãng Sanh Tịnh Độ Đà La Ni,… Miễn là tâm hành trì của hành giả phải chí thành và tin tưởng tuyệt đối. Có duyên hơn với Chú nào thì cứ hành theo Chú ấy.

2️⃣ TRÌ TỤNG ĐỦ 1.000 HOẶC 10.000 LẦN KINH QUÁN THẾ ÂM CỨU KHỔ

– Kinh Quán Thế Âm Cứu Khổ là:
“Nam mô Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)
Bách thiên vạn ức Phật, Hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật.
Phật cáo A-nan ngôn: ‘Thử kinh đại thánh! Năng cứu ngục tù, năng cứu trọng bệnh, năng cứu thiên tai bách nạn khổ. Nhược hữu nhân tụng đắc nhất thiên biến, nhất thân ly khổ nạn. Tụng đắc nhất vạn biến, hợp gia ly khổ nạn.’
Nam Mô Phật lực uy, Nam Mô Phật lực hộ. Sử nhân vô ác tâm, linh nhân thân đắc độ.
Hồi Quang Bồ Tát, Hồi Thiện Bồ Tát, A-nậu đại Thiên Vương, Chánh Điện Bồ Tát.
Ma kheo ma kheo. Thanh tịnh Tỳ-kheo. Quan sự đắc tán, tư sự đắc hưu.
Chư đại Bồ Tát, ngũ bách La-hán, cứu độ đệ tử thân, tất giai ly khổ nạn.
Tự nhiên Quán Thế Âm anh lạc bất tu giải, cần tụng thiên vạn biến, tai nạn tự đắc giải. Tín thọ phụng hành.
Tức thuyết Chân Ngôn viết:
Kim Bồ Kim Bồ Đế, Đà La Ni Đế, Ni Khư La Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. (Đọc Chân Ngôn này 7 lần)”
Kinh Cứu Khổ này có công năng lực dụng chính đó là tiêu trừ tất cả tai nạn khổ não tại thế gian. Sở dĩ phong thủy xấu là do một phần từ việc đất đai nơi người ở có sát khí, một phần do nghiệp của họ quá nặng nên chiêu cảm cảnh giới xấu ác.
Tụng đủ 1.000 lần Kinh Cứu Khổ này thì bản thân hành giả đó được lìa xa tất cả mọi khổ nạn. Tụng đủ 10.000 lần thì gia đình của hành giả đó được lìa xa tất cả mọi khổ nạn. Chính Kinh Cứu Khổ này dạy rõ như vậy.
Cho nên, gặp vấn đề về phong thủy trong gia cảnh, cứ tụng đủ 1.000 cho đến 10.000 lần Kinh Cứu Khổ này làm căn bản, còn như tụng đủ rồi mà chẳng thấy chuyển biến tốt hơn thì cứ tụng đủ hàng ngàn, hàng vạn lần, tụng mãi cho đến cuối đời không gián đoạn thì không có tai nạn khổ não nào tại thế gian này là không thể cởi bỏ, giải thoát được, kể cả đó là nạn trong phong thủy đi nữa!!

3️⃣ TỤNG TRÌ ĐỦ 1.000 LẦN CAO VƯƠNG CHÂN KINH

– Cao Vương Chân Kinh là:
“Phụng thỉnh bát đại Bồ Tát:
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Kim Cang Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Diệu Cát Tường Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Trừ Cái Chướng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát.
Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng.
Phật Quốc hữu duyên, Phật Pháp tương nhân
Thường Lạc Ngã Tịnh, Hữu duyên Phật Pháp.
Nam Mô Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, thị Đại Thần Chú.
Nam Mô Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, thị Đại Minh Chú.
Nam Mô Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, thị Vô Thượng Chú.
Nam Mô Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, thị Vô Đẳng Đẳng Chú.
Nam Mô Tịnh Quang Bí Mật Phật, Pháp Tạng Phật, Sư Tử Hống Thần Túc U Vương Phật.
Phật cáo Tu Di Đăng Vương Phật, Pháp Hộ Phật, Kim Cương Tạng Sư Tử Du Hí Phật, Bảo Thắng Phật, Thần Thông Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Phật, Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Phật,
Quá Khứ Thất Phật, Vị Lai Hiền Kiếp Thiên Phật, Thiên Ngũ Bách Phật, Vạn Ngũ Thiên Phật. Ngũ bách Hoa Thắng Phật,
Bách Ức Kim Cương Tạng Phật, Định Quang Phật.
– Lục Phương Lục Phật Danh Hiệu:
• Đông Phương Bảo Quang Nguyệt Điện Nguyệt Diệu Tôn Âm Vương Phật,
• Nam Phương Thụ Căn Hoa Vương Phật,
• Tây Phương Tạo Vương Thân Thông Diễm Hoa Vương Phật,
• Bắc Phương Nguyệt Điện Thanh Tịnh Phật,
• Thượng Phương Vô Số Tinh Tấn Bảo Thủ Phật,
• Hạ Phương Thiện Tịch Nguyệt Âm Vương Phật.
Vô lượng Chư Phật, Đa Bảo Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, Di Lặc Phật, A Sơ Phật, Di Đà Phật.
Trung ương nhất thiết chúng sinh. Tại Phật thế giới trung giả. Hành trụ ư địa thượng. Cập tại hư không trung. Từ ưu ư nhất thiết chúng sinh. Các lệnh an ổn hưu tức. Trú dạ tu trì. Tâm thường cầu tụng thử kinh. Năng diệt sinh tử khổ. Tiêu trừ chư độc hại.
Nam Mô Đại Minh Quán Thế Âm, Quán Minh Quán Thế Âm, Cao Minh Quán Thế Âm, Khai Minh Quán Thế Âm, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Lương Bảo Sơn Ức Vạn Bồ Tát, Phổ Quang Vương Như Lai Hóa Thắng Bồ Tát.
Niệm Niệm Tụng Kinh Này, Bảy Đức Phật Thế Tôn Tức Nói Chú Này:
Ly Bà Ly Bà Đế, Cầu Ha Cầu Ha Đế, Đà La Ni Đế, Ni Ha La Đế, Tỳ Lê Ni Đế, Ma Ha Già Đế, Chân Lăng Càn Đế, Xoá Ha. (riêng câu Chú này lặp lại 7 lần)
Thập phương Quán Thế Âm, nhất thiết chư Bồ Tát.
Thệ nguyện cứu chúng sanh, xưng danh tất giải thoát.
Nhược hữu trí tuệ giả, ân cần vị giải thuyết.
Đản thị hữu nhân duyên, độc tụng khẩu bất xuyết.
Tụng kinh mãn thiên biến, niệm niệm tâm bất tuyệt.
Hỏa diễm bất năng thương, đao binh lập tồi chiết.
Khuể nộ sinh hoan hỉ, tử giả biến thành hoạt.
Mạc ngôn thử thị hư, chư Phật bất vọng thuyết.
Cao Vương Quán Thế Âm, năng cứu chư khổ ách.
Lâm nguy cấp nan trung, tử giả biến thành hoạt.
Chư Phật ngữ bất hư, thị cố ưng đính lễ.
Trì tụng mãn thiên biến, trọng tội giai tiêu diệt.
Hậu phúc kiên tín giả, chuyên công thọ trì kinh.
Nguyện dĩ thử công đức. Phổ cập ư nhất thiết.
Tụng mãn nhất thiên biến. Trọng tội giai tiêu diệt.”
Cao Vương Chân Kinh này được truyền dạy mà có. Tuy vậy nhưng sự linh ứng của nó vẫn là không thể nghĩ bàn. Xa xưa đến nay đều lưu truyền lại rất nhiều câu chuyện những người nhờ tụng Kinh này mà được thoát ly khổ nạn và chuyển hoá được hoàn cảnh xấu thành tốt.
Kinh Cao Vương dạy rằng tụng đủ 1.000 lần thì tất cả nghiệp chướng đều được tiêu trừ. Không chỉ nghiệp chướng tiêu trừ mà phước lành cũng tăng trưởng theo. Nhờ phước sanh nên thành tựu tất cả sở nguyện Thế Gian và Xuất Thế Gian.
Cho nên, nếu ai gặp phong thủy xấu, nên phát tâm tụng đủ 1.000 lần riêng Cao Vương Chân Kinh này ắt sẽ chuyển hoá được vận xui rủi đó. Cho đến nếu có cầu đỗ đạt, cầu vợ con, cầu giàu sang phú quý cho đến, cầu Tiêu Tai, cầu Tăng Ích, cầu Hàng Phục, cầu Kính Ái… đều nhờ tụng đủ 1.000 lần Cao Vương Chân Kinh này mà thành tựu được vậy.
~ Hết ~
.
.
.
.
.
.
P/S: Như đã nói, “tụng đủ” tức là cứ chia ngày ra sao cho đủ số biến trì tụng là được. Không nhất thiết phải gấp gáp, vội vàng. “Tụng” tức là đọc đi đọc lại và thâm nhập lời Kinh lời Chú, chứ không phải đọc ngân nga, nhấn nhá như mấy thầy trong chùa mới gọi là “tụng”.

Nguồn: FB Dương Liễu Pháp Tịnh=>

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0bgqSDovVWgNHWY73jCyLmccWhbw3bwJbRTGr585FtktBUDQS6rzZyPTXTT7Xnoejl&id=100064531464217