CÔNG HIỆU MỞ MÁY PHÁT CHÚ LĂNG NGHIÊM

Trong nhà thường mở chú Lăng Nghiêm nghe, có thể cải biến phong thủy gia đình và thanh lọc từ trường.
Khi âm tụng chú Lăng Nghiêm truyền ra có công năng tránh tà giải trừ tai họa, phát một lần tương đương với mười ngàn công đức!
Mở phát Ngũ Đại Tâm Chú cũng tương tự vậy. Chú Lăng Nghiêm là vua trong các chú, Ngũ Đại Tâm Chú là chú tối tôn quý và cực kỳ có ích.
Vào thời mạt Pháp, bạn không trì tụng chú Lăng Nghiêm mà muốn thành tựu, là điều không thể có được.
(Nguồn: Ni Sư Hạnh Đoan tuyển dịch).
⏩ Thủ Lăng Nghiêm có 3 câu Tâm chú:
1) Phổ thông Tâm chú:
Oṃ Anale Viśade Vīra-vajra-dhare Bandha Bandhani Vajra-pāniḥ Phaṭ Hūṃ Trūṃ Phaṭ Svāhā
2) Đại Bạch Tản Cái tâm chú:
OṂ MAHA SITĀTAPATRA SVĀHĀ
3) Ngũ đại Tâm chú:
Chedanī – Akāla – Mṛtyu – Pari trāya – Nakarī