HÃY LÀM 6 VIỆC SAU ĐỂ TIÊU TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG, THAY ĐỔI VẬN MỆNH…

1. NIỆM PHẬT: Niệm Phật một câu phước sinh vô lượng, lạy Phật một lạy tội diệt hà sa ,vì chúng ta là người trần mắt thịt nên niệm Phật không thấy phước sinh, nhớ áp dụng niệm Phật tinh tấn trong vòng 3 năm thì vận mệnh sẽ thay đổi.
2. HIẾU DƯỠNG CHA MẸ: Chữ hiếu đứng đầu trăm việc thiện, công đức hiếu dưỡng cha mẹ bằng công đức cúng dường đức Phật, nhớ yêu thương chăm sóc báo hiếu cha mẹ bạn được phước giàu sang, vận mệnh của bạn sẽ thay đổi.
3. BỐ THÍ: Công đức bố thí cho một người bệnh tật hoạn nạn khó khăn rất lớn, nhớ áp dụng vận mệnh của bạn sẽ thay đổi.
4. CÚNG DƯỜNG: Cúng dường Tam Bảo, Tam Bảo đệ nhất phước điền dù chỉ gieo một hạt cũng thu hoạch lớn lao, công đức vô lượng, nhớ áp dụng tùy tâm cúng dường thường xuyên, vận mệnh của bạn sẽ thay đổi.
5. PHÓNG SINH: Phóng sinh công đức vô lượng vì tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành, là tùy tùng quyến thuộc ông bà, cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, nên công đức cũng không thể nghĩ bàn, bạn cứ tùy duyên phóng sinh vận mệnh của bạn sẽ thay đổi.
6. ĂN CHAY: Nếu bạn ăn chay vận mệnh của bạn sẽ thay đổi, công đức ăn chay cũng không thể nghĩ bàn, ăn chay là cách phóng sinh thiết thực nhất là bố thí sinh mạng trong mỗi bữa ăn.
Xin thường niệm:
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nguồn: https://www.facebook.com/Om.Ah.Hum.Hrih/posts/pfbid02WXZvYLzbu7iCmFBn9T7Kj1Lfav9XMNictkhWe4cUZW1zkvq677j3y8M9VmQTLUukl