Kinh Sám Hối Ngày đọc 1-2 lần, sáng tối tuỳ ý

[Tam Bái Cửu Khấu]
Phục dĩ:
Chí tâm quy mệnh lễ:
Ngọc Thanh Thánh Cảnh Nguyên Thuỷ Thiên Tôn.
Thượng Thanh Chân Cảnh Linh Bảo Thiên Tôn.
Thái Thanh Tiên Cảnh Đạo Đức Thiên Tôn.
Hạo Thiên Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế.
Tử Vi Cung Trung Bắc Cực Đại Đế.
Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Đế Chi.
Thánh Mẫu Bảo Sinh Thương Quang Đại Đế.
Vạn Tiên Chí Tôn Kim Mẫu Đại Đế.
Cửu Thiên Tử Phủ Thánh Mẫu Đại Đế.
Ngũ Phương Ngũ Linh Ngũ Lão Thiên Tôn.
Đại Phạm Tiên Thiên Đẩu Mỗ Thiên Tôn.
Tam Nguyên Tam Phẩm Tam Quan Đại Đế.
Thập Phương Đại Đạo Linh Bảo Thiên Tôn.
Cao Thượng Thần Tiêu Cửu Thần Thượng Đế.
Ngọc Hư Sư Tướng Huyền Thiên Thượng Đế.
Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Tổ Đại Đế.
Đông Hoa Thanh Huyền Cứu Khổ Thượng Đế.
Chư Thiên Thượng Đế Diệu Hữu Cao Chân.
Linh Bảo Kinh Tịch Độ Sư Chân Quân.
Thiên Xu Thiên Cơ Tỉnh Sử Chân Quân.
Chu Thiên Đẩu Phủ Hà Hán Cao Chân.
Tam giới triều nguyên liệt ban thánh chúng.
Triều lễ thập phương tam bảo tứ phủ chân tiên.
Thiên giới triều nguyên liệt ban chân tể.
KINH SÁM HỐI
KINH SÁM HỐI
Chí tâm quy mệnh lễ Vô Thượng Thiên Tôn, nay đệ tử xin ăn năn sám hối hết thảy các nghiệp sát sinh khi xưa từng làm. Đệ tử từ vô lượng kiếp tới nay, cùng lục thân phụ mẫu huynh đệ quyến thuộc, trước kia chưa từng một thời khởi niệm từ bi, hoặc vì chinh chiến mà sát hại địch nhân; hoặc vì tư lợi, lừa trên dối dưới, hãm hại kẻ ngay chính; hoặc vì đố kỵ ghen ghét, đoạn tuyệt mạng người; hoặc sẩy thai mất con, thuốc độc thương người; ăn uống máu thịt, sát hại chúng sanh; hoặc vì Cha Mẹ cùng bản thân huynh đệ thân tộc, tụ tập hương chúng, giết thịt chúng sinh; hoặc vì cưới gả nam nữ, tam triều mãn nguyệt; hoặc giết vật tế thần như vậy không thể tính hết; hoặc giết dê bò lừa ngựa, cùng gà vịt lục súc các loại; hoặc giết hoẵng hươu hồ thỏ, hổ báo sài lang cùng các loài dã thú; hoặc giết các loài chim bay, hoặc giết baba cá sấu trạch cá lươn các loài. Các tội như vậy vô lượng vô biên, hôm nay chúng đệ tử thành tâm thành ý hết thảy đồng sám hối.
Chí tâm quy mệnh Vô Thượng Thiên Tôn, chúng đệ tử nay lại sám hối nghiệp sát khi xưa. Chúng đệ tử từ vô lượng kiếp tới nay, sát sinh sát hại tính mệnh nhiều không thể nói hết. Hoặc vì cúng tế Quỷ Thần mà sát hại, hoặc chặt đứt thân đầu, lột nó da lông, hoặc dùng lửa lớn nấu chiên, hoặc sát hại vật khi mang thai hoặc khi còn trong thai, hoặc tuyệt căn mệnh người, khiến người tuyệt tự, hoặc giết lầm kẻ hiền lương, đạo sĩ, nam nữ bách tính; Hoặc giết chủ nợ oan gia, tứ phương hiền nhân, hoặc lấy độc giết, thuốc giết, chú giết, mắng giết, tự giết, hoặc dạy người giết, vui mừng khi thấy người giết, như vậy từ nhấc tay cho tới trong ý niệm, đã giết hại vô số, như vậy các tội vô lượng vô biên, hôm nay phát lộ, chúng đệ tử hết thảy một thời xin được sám hối.
Chí tâm quy mệnh lễ Vô Thượng Thiên Tôn, nay chúng đệ tử xin ăn năn sám hội các tội trộm cắp khi xưa. Chúng đệ tử từ vô lượng kiếp tới nay cùng lục thân quyến thuộc, anh em Cha Mẹ, cho tới Cửu Huyền Thất Tổ, mất thân rồi lại được thân, xoay chuyển nhiều kiếp đã lâu, từ khởi tâm động ý cho tới hành động, đã từng trộm cắp tài vật của Thiên Tôn, hoặc trộm tài vật của Pháp sư hay kẻ Xuất gia, hoặc trộm đồ cúng lễ của Thiên Tôn, hoặc trộm đồ cúng lễ của kẻ xuất gia, hoặc trộm đồ cúng lễ của đạo nhân, hoặc trộm tài vật do thí chủ huyền đàn cúng lễ, hoặc trộm tài vật cúng lễ của linh Quan, hoặc trộm kinh giới được cúng lễ, hoặc trộm tài vật để tu tôn Thánh tượng, hoặc trộm kinh pháp, hoặc trộm vật của huyền đàn tín thí, hoặc tài vật vốn để tu tạo quan miếu không cho mà tự lấy, hoặc trộm thanh tránh chi vật, hoặc trộm đồ của người giữ giới tín tâm, hoặc trộm vật của thường trụ cùng đại chúng, như vậy các tội nhiều vô lượng vô biên, hôm nay chúng đệ tử một thời thành tâm ăn năn sám hối.
Chí tâm quy mệnh lễ Vô Thượng Thiên Tôn, nay chúng đệ tử lặp lại sám hối các tội trộm cắp khi xưa. Chúng đệ tử từ vô lượng kiếp tới nay, từ tự thân làm tới khởi tâm động niệm, đã từng trộm cắp tài vật người, hoặc dùng phương tiện lấy, hoặc uy hiếp mà lấy, hoặc dùng thủ đoạn phi pháp lấy, hoặc vay mượn không trả, hoặc lừa người không trả, tất cả vật chẳng phải của mình, từ hoa quả thảo mộc, một ngọn cỏ một cành cây, dù động thân hay khởi niệm hết thảy đều là trộm cắp, cho tới nhặt được trên đường, nhặt nơi hoang vu, gió thổi chim ngậm tới, hoặc vải vóc lúa mạch rơi ra từ xe từ ngựa, bất luận nhiều ít. Hết thảy ác hạnh như vậy che giấu từ vô lượng kiếp, nay chúng đệ tử hổ thẹn xin ăn năn sám hối. Nguyện cho chúng đệ tử cùng toàn thể cửu huyền thất tổ cha mẹ anh em lục thân quyến thuộc, nhờ công đức bái sám trong pháp hội đây mà được diệt trừ hết thảy tội chướng oán nghiệp.
KINH SÁM HỐI
KINH SÁM HỐI
Chí tâm quy mệnh lễ Vô Thượng Thiên Tôn, nay chúng đệ tử xin sám hối các tội tà dâm. Chúng đệ tử từ Vô Lượng Kiếp tới nay cùng phụ mẫu huynh đệ thân thuộc mất thân người rồi lại được thân, thường hành tà dâm, chẳng được thanh tịnh, hoặc đối với Thiên Tôn sinh dục niệm, hoặc đối với kinh pháp sinh dục niệm, hoặc đối với Pháp Sư sinh dục niệm, hoặc đối với thiện nam thiện nữ sinh dục niệm, hoặc đối với các loại y phục dực dỡ sinh dục niệm, hoặc đối với hoa quả thảo mộc sinh dục niệm, hoặc đối với trâu bò súc vật sinh dục niệm, hoặc thấy sơn lâm sinh dục niệm, như vậy các tội nhiều vô lượng vô biên, hôm nay chúng đệ tử hổ thẹn, một thời xin ăn năn thành tâm sám hối.
Chí tâm quy mệnh lễ Vô Thương Thiên Tôn: lại nữa, chúng đệ tử sám hối các tội tà dâm. Ác hạnh như vậy từ nhân quả khác nhau mỗi mỗi chẳng thể nói hết, hoặc khiến cho mẫu tử người xa cách, hoặc khiến kẻ yêu nhau chia lìa, không phân tốt xấu chẳng tránh thân nhân, hoặc ức người nam nữ, hoặc hòa hợp âm dương chẳng đúng thời vị, hoặc nhục nhã thân tôn, hoặc tai nghe dâm thanh, hoặc mũi thích hương thơm, miệng thích vị ngon, thân tham xúc chạm, như vậy các tội vô lượng vô biên, dính kết thân tâm đã lâu, hôm nay chúng đệ tử thành tâm thành ý khẩn thiết ăn năn hết thảy đều sám hối. Nguyện cho hết thảy nhân duyên nghiệp chướng đã kết mang khi xưa một thời liền tiêu sạch. Nguyện chúng đệ tử nơi đây trọng pháp hội này, đời đời kiếp kiếp đều được an vui, phước lộc dài lâu.
Chúng đệ tử nhất tâm bái tạ, bách bái thượng thân.
(Vái lạy 3 vái).
📌 Kinh này ngày đọc 1-2 lần, sáng tối (tuỳ ý), địa điểm: thanh tịnh.
🙏 TAM SINH GIẢI OAN DIỆU KINH
(Đọc chú này 100 biến).
“Thần hôn vận độ, diệu minh cổ kim. Vạn loại thụ bẩm, kết hoá thành hình. Oan nghiệp ngộ nhiễm, tam thế tương xâm.
Chính nhất chi khí, giải miễn oan hồn.
Văn chi tức tán, thính chi ly phân.
Thiên đinh giáp tốt, phù hộ vô khuynh.
Tốc sinh tốc miễn, các đắc an ninh.
Nguyên hoàng phù mệnh, thời khắc bất đình.
Cấp cấp như luật lệnh”.
Nguồn: https://www.facebook.com/HaTungXuyenThienThuat/posts/860880449101175?ref=embed_post

2 thoughts on “Kinh Sám Hối Ngày đọc 1-2 lần, sáng tối tuỳ ý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *