Nghi thức căn bản hành trì chân ngôn

NGHI THỨC CĂN BẢN HÀNH TRÌ CHÂN NGÔN
Thầy Thích Quảng Trí biên soạn (Bạch Vân Sơn bổ sung) [Cập nhật 5.4.23 ]
🪷 KẾT GIỚI:
• Pháp Giới chân ngôn:
Oṃ Vajra-dhātu Vaṃ (x7).
• Thanh Tịnh chân ngôn:
Oṃ Raṃ Svāhā (x7).
• Tam Đàn chân ngôn:
Oṃ Aḥ Huṃ (x7).
(HT. Tuyên Hoá khai thị: Khi niệm 3 câu Chú này là tạo thành Pháp Đàn để chư Phật ấn chứng cho bạn).
🪷 TỊNH PHÁP GIỚI CHÂN NGÔN (Nếu trì tụng phần trên thì bỏ qua phần này):
• Oṃ Raṃ (×7).
🪷 TỊNH TAM NGHIỆP CHÂN NGÔN:
• Oṃ Svabhāva śuddha Sarva Dharma Svabhāva śuddho’haṃ (×7).
🪷 AN THỔ ĐỊA CHÂN NGÔN:
• Namaḥ Samanta Buddhānāṃ Oṃ Pṛthiviye Svāhā (×7).
🪷 PHỔ CÚNG DƯỜNG CHÂN NGÔN:
• Oṃ Gagana Saṃbhava Vajra Hoḥ (x3).
(Khi đọc chú nầy, tưởng hương hoa, đồ ăn uống dâng cúng biến ra rất nhiều cúng dường tất cả chư Phật, Hiền Thánh và lục đạo trong mười phương).
Hoặc tụng “Chân ngôn Cúng Dường Tam Bảo”:
• Namo Sarva Buddhāya, Dharmāya, Saṃghāya
Namaḥ Ārya-Avalokiteśvaraya Bodhisatvaya Mahā-satvaya Mahā-
kāruṇikaya
Tadyathā: Dhūpe Dhūpe-Kāya Dhūpe-Vīra Vīraṇi Svāhā
(Lúc sáng sớm trong mát, ở trước tượng Phật, chắp tay chí tâm, một ngày tụng 1 biến sẽ hơn hẳn việc dùng mọi loại hương hoa cúng dường mười vạn ức Phật).
🪷 PHỔ LỄ CHÂN NGÔN:
• Oṃ Vajra Hoḥ (x3).
(Khi đọc chú nầy, tưởng thân mình ở khắp các cõi nước mười phương đảnh lễ Chư Phật, Bồ tát).
🪷 Đại Luân Kim Cang chân ngôn:
(Quý Đạo hữu chưa có điều kiện thọ nhận quán đảnh Mật pháp, có thể xin phép Chư Phật Bồ tát tự nhận quán đảnh, trì tụng chú này 21 biến xong kết ấn tụng chú và tu tập pháp mong muốn mà không bị tội trộm pháp).
• Namas Triyadhvikānāṃ Sarva Tathāgatānāṃ Oṃ Viraji Viraji Mahā Cakra (Vajri) Vajra, Sata-sata Sārate-sārate, Trayi-trayi Vidhamaṇi Saṃbhañjani Tramati Siddhāgriye Traṃ Svāhā (×7-21).
Có thể tụng thêm các Chân ngôn dưới đây để tránh tội trộm pháp:
• OM SAMAYA SATTVAM (x3).
(Có bản ghi là STVAM).
(Chân ngôn này công đức quảng đại không thể kể xiết. Tụng và kết Ấn này, hành giả có thể nghe và đi vào cấm giới thanh tịnh của chư Phật và các pháp bí mật khác. Lại có đầy đủ oai nghi thanh tịnh của tất cả Bồ Tát).
• OM VAJRA MANTRA LAM PRAVE SAMI (x3).
(Tụng chân ngôn này 3 biến, có thể vào tất cả ngôi Quán đảnh Mạn-đà-la, đối với các pháp bí mật khi nghe không còn bị chướng ngại, kham vào vị quán đảnh của Bồ-tát và thọ trì các định môn).
🪷 KẾT ĐÀN CHÚ:
• Oṃ Vajra-cakra Hūṃ Jaḥ Hūṃ Vaṃ Hoḥ (×7).
(Khi đọc tụng 2 chú trên thì trên hư không Chư Phật sẽ vì hành giả kết Đàn, nếu không đủ phương tiện sắm sửa cúng dường, đọc Chú nầy sẽ đầy đủ, mau thành sở nguyện).
🪷 TỐC TẬT THÀNH TỰU NHẤT THIẾT CHÂN NGÔN:
• Oṃ ṭa ṭa ṭu ṭu, ṭi ṭī ṭi ṭī ṭu ṭū ṭu ṭū Vajra Satva Jaḥ Hūṃ Vaṃ Hoḥ Hrīḥ Haḥ Hūṃ Phaṭ Hūṃ (×7).
(Tụng Chú nầy thì tu Chân ngôn mau thành tựu).
🪷 GIA TRÌ SỔ CHÂU CHÂN NGÔN:
• Oṃ Vairocana Mālā Svāhā (×7).
(Hành giả hai tay nâng chuổi để trước ngực).
Có thể thay thế bằng Chân ngôn Gia Trì Xâu Chuỗi Tràng Hạt (Mala Blessing Mantra):
• Om Ruchira Mani Pravartaya Hum (×7).
(Trì 7 lần rồi thổi vào chuỗi đặt trong lòng bàn tay bạn. Tăng trưởng công đức của trì tụng câu chú lên 1 tỷ lần).
🪷 CĂN BẢN CHÚ:
Đến đây, hành giả tự có một Chân Ngôn nào nhất định mà hành trì. Có thể đó là Đại-Bi Chú, Ngũ Bộ Chú, Chú Chuẩn-Đề, v.v,… tụng nhiều ít, tuỳ thời gian của mình. Mỗi biến lần một hạt chuỗi.
🪷 Thần Chú Tăng Trưởng Công Đức Tụng Niệm:
• TADYATHĀ OṂ DHĀRE DHĀRE BANDHARE SVĀHĀ (7x).
Hoặc:
• OṂ SAṂBHĀRA SAṂBHĀRA VIMANA SARA MAHĀ JAVA HŪṂ / OṂ SMARA SMARA VIMANA SKARA MAHĀ JAVA HŪṂ (7x).
Trong các bản tài liệu tiếng Việt có bài Thần Chú Tăng Đức Hạnh cũng tương tự như bài Chú trên như sau:
• OṂ SAṂBHARA SAṂBHARA VIMANA AKṢARA MAHĀ-VAJRA HŪṂ
OṂ SMARA SMARA VIMANA AKṢARA MAHĀ-VAJRA HŪṂ (x7).
🪷 Thần Chú Đảnh Lễ (tăng công đức lễ lạy):
• OṂ NAMO MAÑJUŚRĪYE / NAMAḤ SŪŚRĪYE / NAMA UTTAMAŚRĪYE SVĀHĀ (x7).
Thần chú khác có công năng tương tự trên là “Thần Chú Lễ bái diệt tội”:
• Namo Buddhāya
Oṃ Huru Huru Veda Locane Sarva-Artha Sādhane Svāhā
(Chú bên trên được trích ra từ Kinh Bảo Tràng Thắng là điều mà mười ức Bồ
Tát đã nói. Tụng Chú một biến lễ Phật một bái sẽ hơn hẳn công đức lễ ngàn vạn ức bái Phật. Khi chết thời chư Phật đến nghênh đón).
🪷 SÁM HỐI:
(Hành giả hành trì các pháp sám hối như Hồng Danh bảo sám, Đại Bi sám,…).
“Quán Thế Âm Sám Hối Chú”:
• Namo Ratna-trayāya
Namaḥ Ārya-Avalokiteśvarāya Bodhisatvāya Mahā-satvāya Mahā-
kāruṇikāya
Tadyathā: Turu Turu Asi Masi Masi
Mahā-mālini Dhūpa-mālini
Dhūpe Dhūpe Namo Namaḥ Svāhā (x3).
(Chú bên trên, ở trước tượng Quán Âm, đốt hương, phát lộ sám hối, chí tâm tụng 3 biến sẽ diệt tội từ vô thuỷ đến nay, cầu nguyện đều được quả).
🪷 BỔ KHUYẾT CHÂN NGÔN:
• Oṃ Huru Huru Jaya Mukhe Svāhā
(x3-7).
(Chân ngôn có công năng thiên biến các thiếu sót, phát âm sai thành đầy đủ và đúng, lại còn còn tăng thêm công đức trì chú cho hành giả. Tăng lực chân ngôn 100,000 lần).
🪷 Phát Bồ Đề tâm chân ngôn:
• Oṃ Bodhicittam Udpādayāmi (x3).
(Tụng 3 biến phát Bồ đề tâm kiên cố bất thoái chuyển).
Quán tưởng trước mặt và trên hư không các pháp giới rất nhiều chúng sinh, giữa tim và rốn của hành giả có một giọt tâm màu đỏ, nhỏ như hạt mè, dứt mỗi câu chú sẽ lớn ra vô cùng (tùy sức quán của hành giả), sau đó giọt tâm nhỏ
lại, và cứ như thế….
• OM CHITTA PRATIVE DAM KAROMI (x3).
(Tụng chân ngôn này 3 biến, liền được tất cả giới tạng rất sâu và đầy đủ nhân Nhất thiết chủng trí, sau chứng quả Vô thượng Bồ-đề).
Quán tưởng mặt trăng lớn tràn ngập hư không, tượng trưng cho chân tâm hành giả rồi tụng Chú.
🪷 PHỤNG TỐNG CHÂN NGÔN:
• Oṃ Vajra Mukṣa Muḥ (x7).
(Niệm tụng xong, tụng Chú nầy đưa Bổn-Tôn Hiền Thánh trở về Bổn cung).
Hành giả nếu kiêm niệm Phật thì tới đây, bưng chuổi mà niệm. Bằng không đứng dậy phát nguyện hồi hướng mà ra Đạo tràng.
🪷 HỒI HƯỚNG CHÂN NGÔN:
• Oṃ Smara Smara Vimāna Savāha Mahā Cakravat Hūṃ (x3).
————
Nguồn facebook Thầy Bạch Vân Sơn
https://www.facebook.com/100006125027689/posts/pfbid0316P59VcFL6DBH35sKcAodMWhutEis5w6YX4hqpfwBfD2k4KzNo86ngvbHmQWEXRdl/?app=fbl