CHUYỂN HÓA NGHIỆP – LINH ỨNG TRONG PHÁP TU ĐỊA TẠNG:

Như đã hứa hẹn, hôm nay ad Hỏa Phượng Hoàng sẽ chỉ dẫn các bạn về pháp tu diệt định nghiệp của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Pháp tu này sẽ kết hợp cả niệm Phật và trì chú để đạt được công năng lợi ích tuyệt đối khi hành trì. Trong 1 tháng nếu không thể hành trì liên tục được cả tháng thì có thể hành trì pháp này trong các ngày trai giới thôi nghiệp cũng được tịnh hóa nhanh chóng, công đức vô lượng, mọi sở cầu đều dễ được như ý.
Trong các ngày Thập Trai, người nào biết trì trai, giữ giới, tụng kinh, tu phước, sẽ được tránh khỏi nạn tai, phúc lộc tăng tiến. Trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Đức Phật cũng đã nói về ích lợi khi trong mười ngày này – tức các ngày: 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30(các bạn có thể tìm hiểu) – đây là 10 ngày mà các nghiệp tội kết nhóm lại để định là nặng hay nhẹ.
Vậy trước hết ,chúng ta cần tìm hiểu về nghiệp nó là như thế nào. Thuyết nhân quả chắc các bạn đã không còn xa lạ. Nghiệp có thể định nghĩa là hành vi tạo tác từ thân, khẩu, ý chúng ta. Hành thiện thì có nghiệp thiện, hành ác thì có nghiệp ác, có thể nói chung nghiệp là cái quả báo ta thọ nhận. Tuy nhiên, để nói về nghiệp thì được chia thành 2 dạng là định nghiệp và bất định nghiệp. Định nghiệp là những nghiệp cố định khó lay chuyển đã được định sẵn (thường là nghiệp do ảnh hưởng tiền kiếp và là nghiệp nặng), bất định nghiệp là nghiệp không kiên cố, có thể thay đổi chuyển hóa được phụ thuộc vào quá trình tu tập của ta (đôi khi bạn bố thí phóng sinh làm phước các nghiệp xấu sẽ được bù đắp bằng thiện nghiệp bạn tạo ra cân bằng lại miễn trừ đi cái quả của bất định nghiệp đó). Và đặc biệt là nghiệp quả không ai giống ai, cùng 1 hành động, với người này là định nghiệp nhưng với người kia là bất định nghiệp. Ví dụ như trong cuộc sống đôi khi bạn thấy cùng 1 hành động phạm pháp như nhau, nhưng có người chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ như không có gì; có người thì chỉ cần phạm 1 lỗi nhỏ nhưng khi xử phạt lại rất nặng nề làm lớn chuyện lên.
Việc nghiệp trổ nặng hay nhẹ còn phụ thuộc kho công đức của bạn tích lũy bao nhiêu, có đủ đầy hay đã sắp vơi cạn, nên không thể đánh giá sự chuyển hóa của nghiệp là bất định hay định qua cùng 1 hành vi tạo tác được.
Vậy định nghiệp có thay đổi được không? Làm sao để diệt được định nghiệp của ác báo khi nó đã kiên cố 1 cách khó lay chuyển như thế? Xin thưa là có, tuy nhiên sám hối thôi chưa đủ, bạn cần có trợ lực nhờ tha lực của chư vị nữa. Và pháp tu diệt định nghiệp của Địa Tạng dưới đây sẽ phần nào giúp ích cho bạn trong quá tình tịnh hóa nghiệp chướng. Câu thần chú diệt định nghiệp chân ngôn trong nghi quỹ này được trích trong “Địa Tạng Bồ Tát Pháp Thân Ấn Chú”. Nhân nghĩa ấy có ý tứ là: tồi phục, diệt tan, phá vỡ thành bụi phấn tất cả nghiệp tội, tội chướng, nghiệp ác… cho nên từ xưa xưng gọi Chú này là Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn. Tu trì Chân Ngôn này có thể cùng với Pháp Thân của Địa Tạng Bồ Tát tương tức tương nhập, dung hợp làm một. Trì tụng Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn chính là nơi thù thắng, dùng cầu xin Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Từ Bi nhiếp thọ gia bị… mới có thể giảm nhẹ và chuyển biến tất cả Định Nghiệp, Cộng Nghiệp, Nghiệp Chướng và tăng trưởng Phước Tuệ.
Trước khi hành trì tụng các chú sau để tịnh thân khẩu ý:
Om ram soa ha (3 lần)
Án độ rộ độ rộ địa vĩ ta bà ha (3l)
Án sa phạ bà phạ, truật đà sa phạ, đạt ma sa phạ, bà phạ truật độ hám (3 lần)
Tu đa rị ru ma rị tu đa rị ta bà ha (3l)
Tu rị tu rị ma ha tu rị tu tu rị ta bà ha (3l)
Nam Mô A Di Đà Phật!
(3 lạy)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật (1 lạy)
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tam Bảo (1 lạy)
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát !
(3 lần)
Nam mô Ðại Thánh Từ Vương
Ðịa Tạng Bồ-tát xót thương độ người.
Kiếp xưa thệ có mấy lời,
Nguyện lành độ thế muôn đời nêu cao.
“Nếu Ta địa ngục chẳng vào,
Thì ai chịu khổ mà vào cõi ni?”
Lớn thay hạnh nguyện từ bi,
Ðức ân Ðịa Tạng chân vi hải hà,
Cứu nàn giải khổ hằng sa,
U minh thị hiện Ta bà độ an.
Phóng ra muôn trượng từ quang,
Khắp soi địa ngục mọi đàng trần ai.
Chúng sinh nghiệp ác sâu dày,
Ba đường thọ hại, nạn tai khôn lường.
Mong nhờ Ðại Thánh diệu phương
Thần thông độ chúng khỏi đường khổ nguy.
Khắp trong Ðịa ngục Thiết Vi,
Phạt hình Vô gián, âm ty các miền.
Lực, hùng, bi, trí vô biên,
Ðịa Tạng Bồ-tát hiện tiền hóa thân.
Hoằng thi võ lộ đức ân.
Cứu hồn khổ não, tâm thần đặng yên.
U minh thọ tội triền miên,
Lửa thiêu giá lấp, tỏa xiềng phủ bao.
Oan hồn uổng tử lạc vào,
Nghiệt thành thối quả khổ đau muôn phần.
Bởi vì tham, ái, si, sân,
Nhân nào quả nấy trầm luân biển nàn,
Âm tào nạn ách đa mang,
Chúng sinh rên siết khóc than li bì.
Tâm hồn bức rức sầu bi,
Giờ giờ khắc khắc chẳng ly mảy hào.
Não phiền thảm khổ biết bao,
Trăm bề hình phạt khác nào lửa thiêu.
Ngưỡng trông Bồ-tát dắt dìu,
Từ Vương Thập Ðiện thứ nhiêu giải nàn.
Ðộ hồn lìa cõi trần gian,
Ăn năn các tội, tâm toàn liễu tri.
Thần thông Ðại Thánh quảng thi,
Từ bi bố thí diệu vi phép mầu.
Rải ban phương tiện cao sâu,
Ðộ trong vạn loại khỏi âu tội hình.
Tỉnh hồn giác ngộ tánh linh,
Dứt trừ nghiệp chướng, biết gìn bổn chân.
Nương về Tịnh độ Tây phương,
Một lòng tín ngưỡng chân thường pháp minh.
Cúi nguyện Giáo chủ U Minh,
Oai linh Ðịa Tạng háo sinh phò trì.
Ðộ hồn thoát nghiệp âm ty,
Siêu thăng Cực lạc Liên trì Tịnh bang.
Di Ðà Phật niệm vững vàng,
Quy y Tam bảo thoát đàng trầm luân.
Niệm niệm hối ngộ tự tân,
Minh tâm kiến tánh, hưởng phần tiêu diêu.
Lòng thành nguyện có mấy điều,
Thánh Minh chứng chiếu độ siêu các loài.
Bước lên Cửu phẩm Liên đài,
Căn lành chứng quả Như lai Niết-bàn.
Nam mô U Minh Giáo Chủ, Ðại Từ Ðại Bi Bổn Tôn Ðịa Tạng Vương Bồ-tát Ma ha tát.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (108x lần)
Giải Oán Kết Chân Ngôn:
Om san ta ra ka ta soa ha (108 lần)
Diệt Định Nghiệp Chân ngôn:
Om pra ma ni đa ni soa ha ( 1080 lần hoặc 108x lần – nhưng nên trì 10 chuỗi)
Sám hối:
Trước bảo đài, chí thành phát nguyện,
Khói mây lành Phật hiện chứng tri,
Cúi đầu lạy đức Từ bi,
Con xin sám hối ngày rày ăn năn,
Xưa nay ô nhiễm bụi trần,
Bởi thân, khẩu, ý bị màng vô minh.
1- Tạo ra các việc chẳng lành,
Sát sanh hại vật chẳng tình xót thương,
Giết ăn, hoặc bán không lường,
Vì lòng tham lợi quên đường thiện nhân,
Giận vì nó phạm đến thân,
Hoặc vì lợi ích, về ăn uống rày,
Sớm, mai cho chí tối ngày,
Bước chân dậm chết, không hay cố lòng,
Hoặc là đánh đập tưng bừng,
Hoặc là giam nhốt, chẳng tường vật nhân,
Oan oan tương báo cõi trần,
Trầm luân biển tối chịu phần khổ lao,
Xét ra nhân vật khác nào,
Hại nhân, nhân hại mắc vào trả vay.
2- Lại thêm trộm sản cướp tài,
Công người cực nhọc hằng ngày làm ra,
Hoặc của thường trụ, thí gia,
Của dân của nước khắp ra của người,
Dầu cho một vật nhỏ nhoi,
Không cho lén lấy, tội thời không xa,
Lòng tham tính bảy lo ba,
Mưu kia, kế nọ, lấy mà nuôi thân,
Hoặc nuôi quyến thuộc xa gần,
Làm cho người phải lắm lần than van.
3- Tà dâm tội trọng muôn ngàn,
Liệu toan chước sách làm đàng chẳng ngay.
Vợ con người phải lầm tay.
Mất trinh thất tiết để tai tiếng đời,
Xấu cha, hổ mẹ ôi thôi,
Xa lìa chồng vợ, rã rời lứa đôi,
Hình dâm mối dục không nguôi,
Sa mê rồi đến như người thế gian,
Thần dâm tư tưởng bàng hoàng,
Chiêm bao tình tứ, sáu đường chơi vơi.
4- Vọng ngôn giả dối ngoài môi,
Chuyện không nói có, có thời nói không,
Dụng lời đâm thọc hai lòng,
Phân chia quyến thuộc, vợ chồng anh em,
Mắng nhiếc, chửi rủa pha gièm.
Xóm làng cô bác chị em không chừa,
Nói lời vô ích dây dưa,
Nói lời hoa nguyệt, đẩy đưa đủ chiều.
5- Uống rượu sanh hại rất nhiều,
Ham ăn, mê ngủ, nói liều chẳng kiêng,
Say sưa, ngã gió đi xiêu,
Nằm bờ té bụi, như điên khác nào,
Loạn tâm cuồng trí mòn hao,
Ngu mê còn có chỗ nào biện phân !
6- Xan tham của cải, danh thân,
Mong sang đoạt được, lại ưng hơn người.
7- Nết sân nóng giận không thôi,
Toan làm hại chúng không nguôi trong lòng.
8- Si mê tin chạ chẳng phòng,
Nghe đâu theo đó, không thông chánh tà,
Chê bai Phật Pháp Tăng già,
Quy y Tam bảo lòng tà chưa thôi.
9. Bởi lòng ái dục thúc thôi,
Kiêu căng, ngã mạn, xem người không chi.
10. Lại thêm tật đố khinh khi,
Ghét người tài giỏi, chê dè kẻ thua,
Có ai tâng bốc thời ưa,
Lên chân, lớn giọng như vua trên đời.
Xưng ra tội lỗi khúc nôi,
Bởi vì vô ý phạm lời dạy răn,
Hoặc sai kẻ khác làm xằng.
Hoặc nghe, hoặc thấy lòng hằng hân hoan.
Do nơi khẩu, ý cùng thân,
Trong lòng tham ái, si, sân nên lầm,
Lại từ kiếp trước xa xăm.
Ðến đời hiện tại, tối tăm đạo mầu,
Bởi do chẳng rõ buổi đầu,
Vô minh nên phải cuốn vào kéo xoay,
Khác nào bè bị gió lay,
Lênh đênh mặt nước, lày quày khúc co,
Xét con tội nghiệp dày to,
Trải bao số kiếp ra vô sáu đường,
Con nay sám hối tỏ tường,
Tội xưa dứt hết, chẳng còn tăm hơi,
Tội nay chừa bỏ lần hồi,
Cải tà qui chánh, vun bồi thiện duyên,
Kiên trì giới hạnh tinh chuyên,
Thân tâm thanh tịnh, thoát miền trần gian,
Bước ra cảnh khổ ba đàng,
Thong dong tự tại, Niết bàn tiêu diêu,
Ðộ luôn thất tổ thăng siêu,
Duyên lành rồi cũng ít nhiều kết xây,
Con xin hồi hướng từ đây,
Chí thành lạy Phật khắp nơi đạo tràng.
Cúi xin năm vóc đoan trang,
Diệt lòng ngã mạn, tăng hoàn phước duyên,
Chư Phật chứng lấy lời nguyền.
Bốn loài ba cõi, các miền hữu vô,
Thảy đều tội lỗi sạch khô,
Dứt rồi nghiệp chướng ra lò lửa than,
Sám hối, hối quá châu toàn
Ðến nơi Thánh quả không hoàn không lui.
Con đệ tử:……………tuổi…ngụ tại…..chí tâm sám hối:
Con cùng chúng sanh, tự tánh thanh tịnh, cảnh giới chân thật, đồng thể chư Phật.
Do vô minh si ám, huân tập nhân duyên, hiện cảnh giới vọng, khiến sanh tham trước, so tính ta và của ta, huân tập các ác pháp. Sáu căn ba nghiệp, tạo nhiều tội chướng: Thập ác ngũ nghịch, trọng nan khinh giá, chướng tuệ chướng định, chướng chư giới phẩm, dẫn đến luân hồi khổ ải, mãi không có ngày ra khỏi.
Giả như muốn tu hành, nhưng quá nhiều nghi – chướng… hoặc bị ngoại ma quấy nhiễu, hoặc gặp tà kiến, không đủ trợ duyên, tín không thành… Nay gặp Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, dùng lời nhẹ nhàng an ủi, khai phá mê mờ cho con, rửa sạch tâm con, cầu ai sám hối. Duy nguyện thập phương chư đại Từ Tôn, chứng tri hộ niệm cho con sám hối, không còn tạo lại.
Bổ Khuyết Chân Ngôn :
Om đu ru đu ru cha ya mu khê soa ha (7 lần)
Nguyện con cùng hết thảy chúng sanh, nhanh được trừ diệt từ vô lượng kiếp đến nay, mười ác, bốn trọng, ngũ nghịch điên đảo, hủy báng Tam Bảo, tội nhất xiển đề. Tội tánh như vậy, vốn là không tịch, nhưng từ hư vọng khởi tâm điên đảo, chưa có định thật mà có thể chứng đắc.
Nguyện tất cả chúng sanh, mau đạt bổn tâm, vĩnh viễn diệt trừ tội căn.
Đệ tử con…tên tuổi…. thành tâm sám hối, cầu nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát….. (nói ra tâm nguyện muốn xin gì)
Con xin phát nguyện sẽ….( nói ra hứa nguyện của mình: ăn chay 10 ngày 1 tháng/ăn chay trường nguyên tháng/phóng sinh mỗi tháng 1-2 lần/làm công quả, bố thí,….). Xin đức Địa Tạng Vương Bồ Tát cho con có cơ hội sửa đổi lỗi lầm, con nguyện tu tập vun bồi công đức bù đắp mọi tội lỗi con đã gây ra. Xin ngài thương xót cứu độ ban cho con mọi sở cầu đều được thành tựu như ý.
Tự quy y Phật xin nguyện chúng sinh
Thể theo đạo cả phát lòng vô thượng
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh
Thấu rõ kinh tạng trí tuệ như biển
Tự quy y Tăng xin nguyện chúng sinh
Thống lý đại chúng hết thảy không ngại
Nam mô Đại nguyện Địa tạng vương Bồ tát (3l)
LỢI ÍCH KHI TRÌ DIỆT ĐỊNH NGHIỆP CHÂN NGÔN CỦA ĐỊA TẠNG BỒ TÁT:
***Trích đoạn được lấy từ chương 13 – chương cuối của kinh Địa Tạng:
Đức Phật nói với Akasagarbha: Lắng nghe, lắng nghe chăm chú! Bây giờ, tôi sẽ kể cho ông về những lợi ích khi niệm thần chú Địa Tạng Vương Bồ tát, từng cái một. Trong tương lai, bất kỳ người đàn ông hay phụ nữ tốt nào bày tỏ lòng tôn kính Địa Tạng Vương Bồ Tát mà nghe Kinh và Trì tụng thần chú này, hơn nữa là dâng hương, hoa quả, thực phẩm…để khen ngợi Bồ tát, sẽ đạt được những lợi ích như sau:
– Sự bảo vệ của Chư Thiên.
– Gia tăng hàng ngày công đức.
– Không bị tụt lùi trên con đường giác ngộ.
– Sự giàu có và quần áo và thực phẩm phong phú.
– Không xảy ra bệnh tật.
– Không xảy ra thiên tai lũ lụt, hỏa hoạn.
– Không bị quấy rối bởi cướp hay trộm cắp.
– Sự ngưỡng mộ và tôn trọng của tất cả những người gặp phải.
– Hỗ trợ bởi các vị thần và ma quỷ.
– Biến đổi cơ thể phụ nữ thành cơ thể đàn ông khi tái sinh.
– Là con gái của một triều đình hoàng gia nếu được tái sinh như một người nữ.
– Sở hữu một hình dáng trang nghiêm và duyên dáng.
– Tái sinh thường xuyên trên cõi trời.
Đôi khi trở thành một hoàng đế hay một vị vua.
– Sở hữu sức mạnh kỳ diệu như việc biết cuộc sống trước đây của một người.
– Tất cả những lời cầu nguyện sẽ được trả lời.
– Hạnh phúc cho các thành viên trong gia đình.
– Loại bỏ tất cả những diễn biến bất ngờ và khó chịu.
– Xoá bỏ vĩnh viễn những nghiệp xấu.
– Luôn luôn được an toàn dù ở bất cứ nơi nào.
– Luôn luôn cảm thấy an toàn và thích thú trong giấc mơ.
– Tịnh hóa nghiệp xấu cho những người đã chết.
– Được những lời khen ngợi của các vị Thánh.
– Sở hữu trí tuệ thông minh và cơ thể khỏe mạnh.
– Giàu lòng bi mẫn.
– Đạt được giác ngộ!
LỢI ÍCH KHI NIỆM DANH BỒ TÁT ĐỊA TẠNG:
• Trong Kinh Địa Tạng, nếu bạn mỗi ngày đều niệm nghìn câu danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng trong nghìn ngày sẽ được các quỷ thần hộ vệ trọn đời. Bạn sẽ có đầy đủ thức ăn, y phục, không mắc bệnh khổ, tai hoạ lìa xa và được Địa Tạng Vương thọ ký.
• Những người sắp sinh con trai, con gái mà niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát đủ 10.000 biến trong 7 ngày trước sinh thì quả báo tai ương đời trước của đứa trẻ được tiêu biến. Nhờ đó mà đứa trẻ thêm ăn vui, dễ nuôi, mau lớn có thọ mạng lâu dài.
• Người nằm mơ thấy những điều kinh hãi khi chí tâm trì niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát đủ 10.000 biến thì mọi giấc mộng đều vui vẻ, tốt đẹp.
• Người có công việc gặp hoàn cảnh éo le, nguy hiểm cần nhất tâm niệm 10.000 biến để được quỷ thần hộ vệ, an toàn hơn.
Trong kinh Thập Luân, Phật có nói chúng sinh nào muốn cầu điều gì niệm danh của những vị Bồ Tát khác như Văn Thù, QTA, Phổ Hiền,…mấy vị Bồ Tát lớn đó bao nhiêu kiếp không bằng 1 lần niệm Bồ Tát Địa Tạng. Vì ngài là 1 vị Cổ Phật, đã thành Phật từ xa xưa, ngài thành tựu đạo quả còn xa hơn các vị Bồ Tát lớn như Quán Thế Âm, Văn Thù, Phổ Hiền,…
“Giả sử có người ở vào thời đức Di Lặc cùng với Diệu Cát Tường ( Văn Thù ), Quán Tự Tại ( Quan thế Âm), và Phổ Hiền là những bậc Bồ tát thượng thủ…. Nếu có người chí tâm quy y xưng danh, niệm tụng, lễ bái, cúng dường các vị Đại Bồ tát ở nơi trăm kiếp mong cầu được như ý nguyện. Chẳng bằng có người khoảng một bữa ăn mà chí tâm quy y xưng danh, niệm tụng lễ bái cúng dường Bồ tát Địa Tạng, các điều nguyện cầu, mau được thành tựu đầy đủ.
(Trung lược) Như thế bậc Đại sĩ vì muốn thành thục cho chúng hữu tình, mà từ lâu nỗ lực tu hành kiên trì nguyện lực rộng lớn và lòng Từ bao la, dõng mãnh tinh tấn hơn các vị Bồ tát khác. Bởi vậy các người nên cúng dường”.
Trong kinh Bổn Nguyện cũng nói :
“Bồ tát Địa Tạng có nhân duyên rất lớn ở nơi cõi Diêm-phù-đề. Như các vị đại Bồ tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Di Lặc cũng hóa hiện trăm nghìn thân hình cứu độ trong sáu đường, nhưng nguyện lực các ngài có lúc cũng còn chưa tròn. Còn Bồ tát Địa Tạng phát thệ nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong sáu đường, trải vô số kiếp nhiều như số cát trong trăm ngàn ức sông Hằng, thật không cùng tận.”
Một kinh nghiệm thực tiễn của tôi cho những ai tu tập hành trì theo nghi quỹ này là các bạn nên kết hợp thần chú lục tự đại minh của Quán Thế Âm và thần chú của độ mẫu Tara sau khi tu trì nghi quỹ này. Ví như ruộng công đức của bạn là cánh đồng lúa vàng, thì ác nghiệp được ví như cỏ dại, bạn muốn diệt cỏ, bạn phải thành tâm sám hối và mượn tha lực thần chú diệt định nghiệp chân ngôn như thuốc diệt cỏ để làm tiêu tan đi những mầm mống của quả báo xấu ác. Thần chú lục tự đại minh “om mani padme hum” được ví như hạt giống của cây lúa – hạt giống của công đức, gốc rễ của bồ đề tâm. Mà muốn cây công đức phát triển lớn mạnh sinh sôi nảy nở thì không thể thiếu chất kích thích là thần chú của Độ Mẫu Tara.
Vì sao lại vậy? Bởi ngài Quán Thế Âm đại diện cho bồ đề tâm nguyện . Còn Độ mẫu Tara đại diện cho bồ đề tâm hạnh – chủ về hành động cứu độ. Một khi nghiệp được tiêu trừ, công đức được vun trồng bởi tâm ý và hành động ngày càng phát triển, ruộng công đức của bạn phủ đầy như những cây lúa vàng trổ bông thì bạn sẽ thấy vận mệnh của bạn xoay chuyển tích cực hơn rất nhiều, có thể nói là đổi vận, khi đó mong cầu xin gì cũng dễ dàng và thuận duyên, bởi công đức khi này đã có thừa để thỏa những mong cầu đó. Đang xui xẻo cùng đường đến mấy gặp cách này cũng dễ thấy lối thoát. Tôi đã chỉ dạy cho 1 vài bạn đạo áp dụng phương pháp này và luôn nhận được phản hồi tích cực của việc chuyển nghiệp. Có người nghiệp chuyển chỉ sau 3,4 ngày tu chứ chưa đến 1 tuần.
Một người bạn của tôi bị quỵt nợ 800 triệu, con nợ bỏ sang Hàn Quốc và khi hỏi lấy lại tiền thì im re rồi chặn liên lạc. Gia đình bạn chỉ có 2 mẹ con, bố mất sớm, bạn là con một.Trong hoàn cảnh đó 2 mẹ con bạn rất khổ, lâm vào đường cùng với nguy cơ ra đường ở, không còn chốn nương thân. Bạn đã tâm sự với tôi và tôi chỉ cho bạn phương pháp này. Tôi có yêu cầu bạn phải phát hạnh nguyện chay trường nguyên tháng, ngoài ra phải hứa nguyện phóng sinh mỗi tháng và tu tập hàng ngày miên mật liên tục không gián đoạn (nguyện càng nhiều và rộng lớn, nguyện đi đôi với hành động nên khi bạn làm theo được đúng như nguyện đã phát tâm thì việc cầu nguyện sẽ càng mau thành tựu, nên việc phát nguyện rất quan trọng trong pháp tu này).
Ngoài hành trì theo nghi quỹ với 1080 biến chú Địa Tạng còn phải trì 1080 biến chú Mani và 1080 biến chú Tara kết hợp. Bạn làm theo sự chỉ dẫn của tôi thì tu mới chỉ 3,4 ngày đã bắt đầu thấy dấu hiệu chuyển nghiệp. Ban đầu là có quý nhân giúp đỡ hỗ trợ cho vay 1 khoản tiền lúc khó khăn, sau này khi nào có thì trả cũng được. Sau đó là nhận được cuộc điện thoại của người quỵt nợ kia nói rằng sẽ cố gắng hoàn trả số tiền ấy cho mẹ con bạn. Và đến nay là gần 1 tháng, đêm qua bạn nhắn tin cho tôi nói rằng: người kia hứa hẹn trong tuần này về Việt Nam và sẽ trả bớt 1 khoản tiền nợ cho mẹ con bạn. Bạn báo tin mừng để tôi biết và hay tin việc mong cầu nay đã có hi vọng vì người kia nay đã sinh tâm hối cải. Chính tôi cũng đã từng áp dụng và nhận thấy cách này chuyển nghiệp oan gia rất nhanh. Với ai còn duyên nợ ràng buộc với oan gia sẽ dần dần thấy mối quan hệ hòa hợp, hoặc họ dù không ưa nhưng cũng không làm hại hay có ý định hại bạn. Còn với ai dứt được hẳn duyên nợ sẽ thấy oan gia tự bước ra khỏi cuộc sống của mình và không còn liên quan gì đến họ nữa. Khi cầu nguyện, các bạn phải có hứa nguyện như 1 lời cam kết với chư vị thực hiện thiện hạnh đó, chắc chắn mong cầu của bạn sẽ dễ dàng được như ý và mau chóng thành tựu hơn.
Ngài Tuyên Hóa – 1 vị cao tăng của Trung Quốc từng giảng những ai hay trì chú “Om mani padme hum”, ngài Địa Tạng rất thích và sẽ luôn gia hộ cho người đó. Cõi ta bà này Ngài Địa Tạng là vị duy nhất được Phật ký thác để dẫn dắt thời Mạt Pháp sau này.
Nếu các bạn nghiên cứu về kinh pháp của ngài Địa Tạng sẽ thấy rất nhiều lợi ích khi tu tập pháp của Ngài nhưng phần lớn là liên quan đến sự cầu nguyện, tài bảo, tiêu tai cát tường,…Vì ngài là đất, chứa vô vàn kho báu, nên cầu tài bảo nơi ngài chỉ chuyên tâm niệm hồng danh thôi cũng dễ được linh ứng, 1 người bạn của tôi đã áp dụng cách này niệm 108 hồng danh Bồ Tát Địa Tạng để cầu tài và nhận được sự linh ứng một cách đầy bất ngờ và nhanh chóng; chư thiên sắp đọa mà lạy và tôn thờ Ngài thôi còn dư sức ở lại cõi trời và tăng thêm phước báu nữa.
Bấy nhiêu đôi lời chia sẻ cùng bạn đọc. Viết đến đây có lẽ cũng dài rồi. Hi vọng bài viết sẽ giúp ích phần nào cho những ai đang cần. Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn luôn an lạc và tinh tấn.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/332840217943330/permalink/1036203604273651/