QUÁN ÂM LINH CẢM CHÂN NGÔN VÀ VÀI ĐIỀU TÂM NIỆM

QUÁN ÂM LINH CẢM CHÂN NGÔN VÀ VÀI ĐIỀU TÂM NIỆM
– Quán Âm Linh Cảm Chân Ngôn tiếng Phạn là:
“Oṃ Maṇi Padme Hūṃ Mahā-Jñāna-Ketu Savāda Ketu Śana Vidhāriya Sarvārtha Parisādhaya Nāpurṇa Nāpari Uttapanā Namaḥ Lokeśvarāya Svāhā.”
Quán Âm Linh Cảm Chân Ngôn, là một bài Chân Ngôn Mật Chú nằm trong Kinh Nhật Tụng của 10 bài Chú thường tụng (Thập Chú). Thật ra nếu tìm hiểu kỹ thì chỉ có câu Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn “Oṃ Maṇi Padme Hūṃ”/”Án Ma Ni Bát Di Hồng” là nằm trong Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương mà trích ra, còn phần sau đó thì vốn chẳng nằm trong Kinh Tạng nào cả.
Tuy là vậy, nhưng lực dụng của Chân Ngôn Đà Ra Ni này vẫn là vô cùng linh diệu khó tả hết. Bản thân Pháp Tịnh ngày xưa có tụng một thời gian và có cảm được sự linh ứng như thường. Chuyện là bữa đó cúp điện, sợ không nấu cơm điện ăn được nhằm lúc đang tụng Chân Ngôn này, vậy là khi khởi niệm muốn có điện nhanh thì 1 tiếng sau liền có điện. Hay thậm chí nhờ Chân Ngôn Linh Cảm này mà việc học hành của Pháp Tịnh cũng vô cùng suôn sẻ.
Sức linh cảm của Chân Ngôn Đà Ra Ni này có thể xem là tương tự như Bạch Y Đại Sĩ Linh Cảm Thần Chú. Nội tụng trì có câu Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn thôi cũng có sức cảm ứng bất khả tư nghì rồi. Theo một số truyền thống Mật tông Kim Cương Thừa, thì câu Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn này tuy có 6 âm ngắn gọn nhưng lại có công năng tương tự như Chú Đại Bi Tâm Đà La Ni 84 câu thường thấy.
Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn này, có thể khai mở trí huệ thanh tịnh, có thể tăng trưởng công đức lành Thế Xuất Thế, có thể giúp thành tựu vô lượng Tam-muội biện tài, có thể thành tựu tất cả Phật pháp. Vì vậy, tụng Quán Âm Linh Cảm Chân Ngôn cũng tức là tụng Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, tụng Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn cũng tức là tụng Đại Bi Thần Chú. Cũng tức là có thể tăng trưởng công đức, tiêu trừ nghiệp chướng, tịnh hoá Lục Đạo, vãng sanh Tịnh Độ, viên mãn Lục Độ, thành tựu đạo quả,…
Người tụng Quán Âm Linh Cảm Chân Ngôn thì quyết sẽ được lòng Từ Bi vô lượng vô biên của đức Quán Thế Âm Bồ Tát giúp đỡ, khiến thành tựu tất cả các công đức của các món Vô Tác Diệu Lực mà đức Bồ Tát đã chứng được khi thành tựu Pháp tu Nhĩ Căn Viên Thông. Vì câu Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn có sẵn danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát, nên niệm Chú cũng như niệm danh Bồ Tát vậy.
Làm sao để cảm đến được lòng Từ Bi quảng đại của Quán Thế Âm Bồ Tát?? Phải có tâm Từ Bi. Bồ Tát Quán Thế Âm ở nhân địa tu hành đều dùng tâm Từ Bi làm Pháp tu chính, nên ai có tâm Từ Bi lớn sẽ chiêu cảm đến uy đức độ trì của Bồ Tát. Tất cả các Pháp môn Quán Thế Âm trong Mật tông đều lấy tâm Bồ Đề làm căn bản thành tựu, nên ai có tâm Bồ Đề và hành Vô Thượng Đạo thì người ấy đang tụng Quán Âm Linh Cảm Chân Ngôn đúng Pháp nhất, người ấy cũng như đang thọ trì uy đức cứu hộ chúng sanh của Bồ Tát nhiều nhất và đầy đủ nhất vậy.
~ Hết ~