BÀI TÁN LỄ HAI MƯƠI MỐT ĐỘ MẪU TARA TỪ MẬT ĐIỂN GỐC

BÀI TÁN LỄ HAI MƯƠI MỐT ĐỘ MẪU TARA TỪ MẬT ĐIỂN GỐC
(do Thánh Tăng Kyabje Trulzhig Rinpoche biên soạn và trao truyền)
Bài tán lễ này tất cả đại chúng đều có thể thực hành hàng ngày.
Tên tiếng Phạn là : Arya Tare mantra mula stotatra nama ske-e re-e kam bimshatika nama
Dịch sang tiếng Việt là: Tán lễ hai mươi mốt Cứu Độ Phật Mẫu từ Mật điển gốc
Quán tưởng Đấng Quan Âm Cứu Độ Phật Mẫu cùng Hải hội Thánh chúng hiện diện trên bầu không gian trước mặt. Với lòng sùng kính chắp tay quy y:
1. Quy y:
Namo!
Con cùng vô lượng chúng hữu tình
Quy y Tam bảo và Phật Mẫu
Nguyện xin phát khởi tâm Bồ Đề
Thực hành Đạo lộ sâu xa này.
(3 lần)
2. Cung thỉnh và đảnh lễ:
Nơi cõi tịnh độ Pô Ta La
Hóa sinh từ chữ Tam xanh lá
Chữ Tam phóng quang độ chúng sanh
Hải hội Ta Ra con cầu thỉnh.
Trời và phi Thiên thảy cúi đầu
Đảnh lễ dưới đôi chân Liên Hoa
Đấng Cứu độ những người bần khổ
Chí thành đảnh lễ Mẹ Ta Ra.
2- Bảy nhánh nguyện cầu:
Với tâm thành kính con đảnh lễ
Thánh giả Đại Bi Cứu Độ Mẫu
Cùng chư Như lai và Trưởng tử
Thường trụ trong mười phương ba đời.
Kính dâng cúng dường Hoa, Hương, Đèn
Dầu thơm, Thực phẩm và âm nhạc
Tâm thành quán tưởng nhiều vô số
Hải hội Phật Mẫu xin nạp thọ.
Từ thời vô thủy cho đến nay
Ba nghiệp tạo mười ác, vô gián
Đều do ba độc tham sân si
Thành tâm sám hối các tội chướng.
Thanh Văn, Duyên Giác, chư Bồ tát
Hữu tình trong Tứ Thánh, Lục phàm
Ba đời tích lũy bao công đức,
Con đều chí thành xin tùy hỷ
Vì muốn chúng sanh thỏa mong cầu
Tùy theo căn cơ mỗi cá nhân
Thích hợp giáo lý Đại, Tiểu Thừa
Nguyện xin chư Phật chuyển Pháp luân.
Cho đến khi luân hồi trống rỗng
Khẩn cầu các Đức Phật trụ thế
Thương xót chúng sanh trong biển khổ
Mắt từ xin đừng bỏ chúng con.
Con nay tích tụ các công đức
Là nhân để chứng quả Bồ đề
Nguyện trụ dài lâu vô lượng kiếp
Làm Đấng tựa nương cho chúng sanh.
(đây là phần xưng tán do Tỳ kheo ni Palmo tạo)
4. Tán Thán Hai Mươi Mốt Độ Mẫu Tara:
Om! Cung kính đảnh lễ Phật Mẫu, Thánh Mẫu, Cứu Độ Mẫu!
1. Lạy Đấng Cứu Độ Tara Tốc Dũng Mẫu.
Ánh mắt sáng ngời như ánh chớp lóe lên.
Sinh từ nước mắt của Quan Âm Bồ tát.
Đảnh lễ Mẹ hiền độ ba cõi thế gian!
2. Lạy Đấng Phật Mẫu có khuôn mặt trăng rằm.
Trăm mùa thu hợp, chiếu sáng khắp nơi nơi.
Muôn ngàn vì sao cùng chung ánh sáng lại.
Cũng không sánh bằng nét mặt Đấng Từ Tôn.
3. Lạy Đấng Phật Mẫu sinh từ hoa sen đẹp.
Tay Ngài trang nghiêm nhiều ngọc báu vàng-xanh. Thực hành bố thí, tinh tấn và an lành.
Nhẫn nhục, thiền định … trụ trong cảnh giới ấy.
4. Lạy Đấng Phật Mẫu Đảnh Kế các Như Lai.
Thực hành hạnh nguyện của vô biên chư Phật.
Hết thảy Lục độ ba la mật viên thành.
Các vị Bồ tát theo hầu đều kính mến.
5. Lạy Đấng Phật Mẫu phạm âm Tút Ta Ra.
Dội vang khắp chốn hư không và dục giới.
Đạp bảy thế giới dưới chân với âm Hung.
Câu triệu hết thảy sinh linh không hề sót.
6. Lạy Đấng Phật Mẫu chư thiên thần đảnh lễ.
Như thần Gió, Lửa, Thích, Phạm, Tự Tại Thiên,
Quỷ mỵ, yêu ma, dạ xoa, loài tầm hương.
Thảy đều phủ phục tán thán dưới chân Ngài.
7. Lạy Đấng Phật Mẫu dùng hai âm Trết, Phết.
Phá tan hoàn toàn mọi pháp thuật tà ma.
Duỗi nhẹ chân trái và co chân phải lại.
Tỏa hào quang lửa chói lòa ở xung quanh.
8. Lạy Đấng Phật Mẫu dùng Ta Rê phổ độ.
Xóa tan khiếp sợ tạo tác bởi tà ma.
Khuôn mặt hoa sen khẽ cau mày giận dữ.
Dẹp sạch oán địch, oan gia không thừa sót.
9. Lạy Đấng Phật Mẫu tay kết ấn Tam Bảo.
Ngón tay ngang ngực, uy tướng rất trang nghiêm. Toàn thân trang sức Pháp luân của Vũ trụ.
Ánh sáng tuôn tràn chói lọi khắp nơi nơi.
10. Lạy Đấng Phật Mẫu đầy oai đức, hoan hỷ.
Vương miện trên đầu tỏa lớp lớp hào quang.
Tươi cười triều âm Tút Ta Ra vang dội.
Hàng phục ma quân, thu nhiếp thế gian thần.
11. Lạy Đấng Phật Mẫu bảo hộ những vùng đất.
Thổ địa sơn thần đều cúi đầu phủ phục.
Cau mày hơi giận, phát ra âm thanh Hung.
Cứu độ hết thảy những ai đang nghèo khổ.
12. Lạy Đấng Phật Mẫu đầu đội vương miện quý.
Trên điểm vầng trăng, lấp lánh các bảo châu.
Đấng Vô Lượng Quang ngự trên búi tóc Ngài.
Không ngừng tuôn ra biển hào quang vô lượng.
13. Lạy Đấng Phật Mẫu trụ giữa vầng quang lớn.
Như lửa đốt thiêu thế gian thời kiếp hoại.
Duỗi nhẹ chân phải và co chân trái lại.
Tư thế vui đùa, hàng phục chúng ma quân.
14. Lạy Đấng Phật Mẫu tay kết ấn Xúc địa.
Và đôi bàn chân đạp trên quả địa cầu.
Hiện tướng cau mày, phát âm Hung dữ dội.
Xuyên bảy lớp rào, hàng phục chúng ma quân.
15. Lạy Đấng Phật Mẫu hiền hòa đầy hỷ lạc.
An trú trong cảnh vắng lặng của Niết bàn,
Sô Ha và Ôm cực thanh tịnh nghiêm trang.
Bao tội lỗi lớn thảy đều năng phá sạch.
16. Lạy Đấng Phật Mẫu toàn thân đầy hỷ lạc.
Giải thoát hoàn toàn các kẻ địch trên thân.
Là vị cứu tinh với Mười âm thần chú.
Tạo bởi âm Hung của Giác tánh chân như.
17. Lạy Đấng Phật Mẫu sanh từ chủng tự Hung.
Bàn chân Tu rê khẽ đong đưa khuấy động.
Rung chuyển Ngân Sơn, Tu di, Man-đa-ra.
Toàn bộ ba cõi thế gian đều chấn động.
18. Lạy Đấng Phật Mẫu cầm vầng trăng Thỏ Ngọc. Khoác vào hình dạng thần chúa tể biển khơi.
Hai lần tụng niệm Ta ra, thốt âm Phết.
Các độc tiêu trừ chẳng còn dấu vết chi.
19. Lạy Đấng Phật Mẫu các vua trời ái mộ.
Đoàn thể chư Thiên, phi Thiên kính theo hầu.
Áo giáp oai đức sáng lòa đầy hỷ lạc.
Tiêu trừ ác mộng và tranh luận bất hòa.
20. Lạy Đấng Phật Mẫu có đôi mắt rực sáng.
Tròn như hai vầng nhật, nguyệt tỏa hào quang.
Hai lần tụng niệm Ha Ra, Tút Ta Ra.
Thanh âm phẫn nộ, tiêu tan các ôn dịch.
21. Lạy Đấng Phật Mẫu đầy đủ ba chân thật:
Thanh tịnh, hiền hòa và thần lực oai nghiêm.
Các loài yêu ma, quỷ mỵ cùng dạ xoa.
Hai âm tối thắng Tu Rê nhiếp phục hết,
Đây lời tán lễ từ trong Mật Điển gốc.
Của Hai Mươi Mốt Cứu Độ Mẫu Ta Ra.
(Lời tán thán Quan âm Cứu Khổ Độ Mẫu Tara này do chính kim khẩu Đức Thế Tôn tuyên thuyết trong “Tara Bồ Tát Kinh).
5. Lợi ích:
Nếu có người trí siêng, tinh tấn
Chí tâm tụng bài lễ tán này
Mỗi sáng, chiều hôm đều nhớ tụng
Được ban tất cả thắng vô úy.
Hết thảy tội nghiệp đều tiêu trừ
Vượt qua tất cả nẻo ác thú
Người ấy nhanh chóng được thông tuệ
Nhờ bảy mươi triệu Phật quán đảnh.
Hiện đời phú quý, tuổi thọ tăng
Tương lai sẽ tiến lên Phật vị
Nếu lỡ uống ăn nhầm độc vật
Hoặc do nhân tạo hoặc tự nhiên
Nhớ nghĩ, tụng bài lễ tán này
Tất cả chất độc đều tiêu trừ.
Hoặc thấy kẻ khác gặp ma nạn
Làm cho điên, bệnh đủ các khổ
Đọc hai, ba, bảy lần bài này
Tất cả khổ não đều tiêu trừ.
Cầu sanh con gái, có con gái
Muốn cầu giàu sang, được giàu sang
Hết thảy mong cầu đều mãn nguyện
Tất cả chướng ngại tận tiêu trừ.
6. Cầu nguyện:
Thánh Mẫu, Phật Mẫu lòng từ bi rộng lớn
Con cùng hết thảy vô biên các chúng sanh
Thanh tịnh hai chướng nhanh mãn hai tư lương
Ban phước chúng con chóng viên thành Phật quả.
Khi chưa chứng ngộ, còn trong nẻo luân hồi
Đời đời kiếp kiếp hưởng thắng phước Nhân Thiên
Hành các phương tiện đạt Nhất thiết Chủng Trí
Đoạn trừ: ma chướng, bệnh dịch, các thống khổ,
Các loại biến cố gây cái chết phi thời,
Những giấc mơ xấu cùng các điềm báo xấu,
Tám sợ hãi lớn cùng những điều ác hại
Tất cả chướng nạn nhanh chóng được lắng dịu.
Hết thảy hạnh phúc, may mắn và kiết tường
Của xuất thế gian, thế gian đều viên mãn
Ngày càng lan rộng, rạng ngời khắp muôn nơi
Xin cho chúng con viên thành không cố gắng.
Nguyện con tinh tấn tăng trưởng các Pháp lành
Hằng tu Bổn Tôn và lễ bái Thánh nhan
Liễu đạt Không Tánh, Bồ Đề tâm quý báu
Ngày càng lan rộng như nguyệt lộ chân dung.
(các đoạn Kệ trên do Jetsun Draggyal- Xứng Vương Thánh Nữ thuyết )
Đàn thành chư Phật thiện diệu đầy hỷ lạc
Sanh trong hoa sen tráng lệ và mỹ miều
Tự thân diện kiến Đấng Vô Lượng Quang Phật
Con nguyện vãng sanh, cầu xin Ngài thọ ký.
(đoạn Kệ này do Ngài Hiền Hạnh tạo)
Các kiếp tương lai thành tựu Bổn Tôn này
Phật Mẫu hiện thân sự nghiệp Phật ba đời
Một mặt, hai tay, thân xanh, Tốc Dũng Mẫu
Thánh Mẫu cầm hoa sen xanh ban ơn lành.
(đoạn Kệ này do Phagpa Rinpoche -Sakya Pandita tạo)
Lục Độ Phật Mẫu thân tướng khó nghĩ bàn
Dung chứa muôn loài, cõi giới, các sắc thân…
Thánh thân thắng diệu, trang nghiêm, trường cửu mãi
Nguyện xin chúng con thành tựu giống như Ngài.
(đoạn Kệ này trích ra từ Kinh Tạng)
Thân không lầm lỗi, các tướng hảo trang nghiêm
Ngữ không lầm lỗi, giọng Ka Lăng Tần Già
Tâm không lầm lỗi, hiểu biết đầy trí tuệ
Kiết Tường Quang Vinh Độ Mẫu ban ơn lành.
Nương nhờ oai lực lễ tán, cầu nguyện Ngài
Mong con và chúng hữu tình khắp mười phương
Tịnh trừ tranh đấu, bệnh, ma và nghèo khó
Phật Pháp hưng thịnh muôn nơi, nguyện kiết tường!
(đoạn Kệ này do vua Trisong thuyết)
7. Trì tụng:
Emaho!
Tự hiển nơi này thành Ngọc Lá Tịnh Độ
Thánh Mẫu, Độ Mẫu nguyện xin hãy xót thương
Ban dòng tâm thức của con tràn ân phước
Độ con thoát khỏi tám nỗi sợ, hiểm nguy.
OM TARE TUTTARE TURE SOHA (đọc nhiều lần)
8. Cầu nguyện và trừ chướng:
Mẹ của chư Phật, Bồ tát khắp ba thời
Phật Mẫu, Thánh Mẫu, Tôn Mẫu, Cứu Độ Mẫu
Không khác Thầy con – tổng nhiếp chư Như Lai
Con dùng ba nghiệp chí thành cung kính lễ
Nguyện Trí Bất Tử Kim Cương Lạc chín muồi
Nhanh mãn hai món tư lương, đạt giải thoát.
Cầu nguyện Đức Ta Ra tiêu trừ chướng ngại:
Hung!
Mẹ Hiền duy nhất của tất cả chư Phật
Cứu Độ Phật Mẫu nguyện xin hãy xót thương!
Thần lực vô biên biến hóa thật nhiệm mầu
Đoạn trừ giúp con hết thảy các chướng ngại:
Bốn trăm lẻ bốn các phiền não lậu hoặc
Hai mươi chướng ngại sanh khởi ở bên trong
Vì pháp giới này hoàn toàn không cấu nhiễm
Nên các chướng ngại hãy quay về tự tánh (vỗ tay)
Thời tiết nắng, gió, tuyết sương… khi bất thường
Tức thời gây ra nhiều bệnh cho cơ thể
Đau nhức, phong hàn, cảm mạo và mắt hột…
Hai mươi chướng ngại tranh nhau khởi như vậy
Chỉ trong nháy mắt hoàn toàn tan biến ngay (vỗ tay)
La hầu, kế đô, các sao niên hạn xấu
Yêu ma, quỷ quái cùng rắn, rồng hiểm độc
Quỷ cái ăn thịt, thổ thần và La-sát
Ngài dùng thần lực đập tan các chướng ngại (vỗ tay)
Phi Thiên, oán quỷ và loài quỷ ăn thịt
Đại bàng Kim Súy, quỷ ma gây mê loạn
Dạ xoa, Bàn trà, và những ai dùng độc
Nhờ lực của Ngài, hoàn toàn tan biến ngay (vỗ tay)
Tất cả nhân duyên tước đi mạng sống này
Động đất, núi lửa, sấm sét, kẻ trộm cướp
Hạn hán, mất mùa, bão lũ… các thiên tai
Hết thảy hoàn cảnh bất tường đều chấm dứt (vỗ tay)
Sư tử, hổ, báo, gấu, sói… các thú dữ
Rắn độc, trùng độc cùng ác quỷ La sát
Các loài quỷ mỵ tổn hại thân tâm con
Hết thảy ác hại hoàn toàn tan biến ngay (vỗ tay)
Các giấc mơ xấu cùng những điềm báo xấu
Các loài ma quỷ gây chướng ngại bất ngờ
Tạo nên cái chết đúng lúc và phi thời
Nguyện các chướng ngại tan tành không dư sót (vỗ tay)
Nguyện cho đối phương những kẻ khó thuần hóa
Trộm cướp, gây chiến, dùng ác chú ma thuật
Hết thảy tâm ý xấu xa và ác hạnh
Nương lời Tam Bảo chân thật, tan chướng ngại (vỗ tay)
Chúng con tu hành Nghi quỹ Du Già này
Bao nhiêu mong ước, nguyện cầu đều như ý
Xin Ngài che chở, ban ân phước gia trì
Hiện đời chúng con sống an lành hạnh phúc.
(Đọc bài trừ chướng ngại này ba lần)
9. Hồi hướng công đức:
Nhờ công đức này nhanh thành tựu
Quả vị Lục độ Mẫu Tara
Nguyện độ chúng sanh không trừ ai
An trú cảnh Phật Quốc viên mãn.
Nhờ công đức này nguyện chứng Phật tự tánh
Hàng phục phiền não, ma, oán, các chướng ngại
Bình lặng cơn sóng của bệnh chết sanh già
Nguyện độ chúng sanh thoát luân hồi khổ hải.
Mười phương chư Phật Bồ tát khéo hộ niệm
Đầy đủ Phúc đức Trí tuệ con tuỳ hỷ
Các công đức lành đã tạo trong ba đời
Con xin thành tâm dâng cúng lên Tam Bảo
Nguyện cầu giáo pháp Phật Đà được lan rộng
Tất cả công đức hồi hướng khắp chúng sanh
Nguyện họ chứng đắc quả vị Phật Toàn Giác
Gom góp hết thảy những căn lành sẵn có
Nguyện con chứng ngộ thành tục tự tánh tâm
Thanh tịnh hai chướng tích tụ hai tư lương
Nguyện thân không bệnh, trường thọ, trí huệ tăng
Nguyện con đời này nhanh chứng lên thập địa
Ngay khi con rời bỏ xác thân này
Nguyện con vãng sanh về cực lạc tịnh độ
Về cõi này rồi hoá sanh trong hoa sen
Nguyện chứng Phật Quả nhờ thân vi diệu ấy
Bồ đề chánh giác một khi đà viên mãn
Nguyện hiện vô số hoá thân độ quần sanh
Emaho! Tuyệt vời thay!
Hy hữu thế tôn Vô lượng quang Như Lai
Bên phải của Ngài là Đại Bi Quan âm
Bên trái ngài là Đại Lực Đại Thế Chí
Vô lượng chư Phật Bồ Tát nhiễu quanh Ngài
Cõi nước đầy đủ vô lượng các hỷ lạc
Có tên gọi là Cực Lạc Thanh Tịnh Bang
Nguyện khi mạng chung, chúng con sanh về đó
Không gặp chướng ngại, nhiễu phiền của Trung Ấm
Từ sen sinh ra thấy được Đức Di Đà
Với lòng thành kính con dâng lời khấn nguyện
Cúi xin chư Phật, Bồ Tát khắp mười phương
Ban phước chúng con vãng sanh không chướng ngại
Tê-da-tha! Pen-cha đri-da-wa bô-đa-na-dê sô-ha
10. Cầu thỉnh Đạo Sư trụ thế:
Cội nguồn sinh an lạc, phước lành
Chính là Phật Pháp, nguyện cầu thường trụ thế
Những bậc Thiện trí trì giữ giáo pháp này
Trường thọ an khang như bảo tràng chiến thắng
Nguyện cầu ân sư thọ mạng thật lâu dài
Hư không hữu tình sống an lành hạnh phúc
Nhờ tịnh hoá chướng và gom góp phước lành
Nguyện họ và con chóng viên thành Phật Quả
Nguyện cầu ân Sư hưởng sức khoẻ lâu dài
Thánh thân của Ngài trụ mãi với thời gian
Công hạnh của Ngài bao la và toả rạng
Nguyện con với Ngài mãi mãi chẳng lìa xa
Con đường thẳng tắt duy nhất của chư Phật
Là Đại Viên Mãn thượng thừa, Phật Tán Thán
Trường phái Cổ Dịch của Đức Liên Hoa Sanh
Giáo Pháp lan rộng muôn phương nguyện kiết tường
11. Kệ kiết tường:
Như ngọc ngư ý và bảo bình trân quý
Đáp ứng tất cả nguyện ước không chướng ngại
Hỡi Đấng Độ Mẫu, chư Phật và Bồ Tát
Dủ lòng bi mẫn vô biên ban kiết tường.
– Lời dạy của Thánh Tăng Kyabje Trulzhig Rinpoche:
Tháng 5-2003, khi đoàn Phật tử Việt Nam thỉnh cầu Ngài ban quán đảnh Trường thọ cho vài người lớn tuổi trong đoàn, Thánh Tăng đã từ bi trao truyền quán đảnh này cho chúng tôi làm mọi người hết sức ngạc nhiên và hoan hỷ vì trong trí óc non nớt của chúng tôi nghĩ rằng Ngài sẽ ban quán đảnh Vô lượng Thọ Phật hoặc Tara trắng – Bạch Độ Mẫu. Từ Kim khẩu của Ngài dạy rằng: “Nếu ai trong các con thành tâm tu tập Pháp này, sẽ vượt qua rất nhiều hiểm nguy trong cuộc sống và thọ mạng rất lâu dài. Cá nhân ta thành tựu được như ngày hôm nay là nhờ sự thực hành Pháp này và sự ban phước của Đức Tara. Nếu các con thực hành trọn vẹn nghi quỹ này đều đặn mỗi buổi sáng là rất tốt, nếu không có thời gian thì chỉ cần đọc tụng bài lễ tán này là được”
Bài tán lễ này thuộc Hiển giáo nên những ai sùng mộ Đức Phật Bà Quan m Cứu Khổ đều có thể đọc tụng được.
Thành tâm sám hối trước ân Sư, Tam Bảo và quý huynh đệ về những sai sót trong quá trình chuyển dịch bài lễ tán và toàn bộ nghi quỹ Tara.
(1) Thích, Phạm, Tự Tại Thiên: Vua trời Đế Thích, Vua trời Đại Phạm, Đại Tự Tại Thiên.
(2) Các kẻ địch trên thân: tội chướng, tứ đại bất hòa, bệnh ma, tử ma, phiền não ma v.v
Dịch giả: Ngawang Labsum.
BÀI TÁN LỄ HAI MƯƠI MỐT ĐỘ MẪU TARA TỪ MẬT ĐIỂN GỐC
BÀI TÁN LỄ HAI MƯƠI MỐT ĐỘ MẪU TARA TỪ MẬT ĐIỂN GỐC