Kinh Sám Hối Ngày đọc 1-2 lần, sáng tối tuỳ ý

KINH SÁM HỐI
[Tam Bái Cửu Khấu] Phục dĩ: Chí tâm quy mệnh lễ: Ngọc Thanh Thánh Cảnh Nguyên Thuỷ Thiên Tôn. Thượng Thanh Chân Cảnh Linh Bảo Thiên Tôn. Thái Thanh Tiên Cảnh Đạo Đức Thiên Tôn. Hạo Thiên Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế. Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế. Tử Vi Cung Trung […]