Tháng 12/2023 (dương lịch) ngày vía chu Phật, Bồ tát.

Phương vị cát lợi cho tu tập (ngồi thiền tại phương chỉ dẫn), đi cúng dường Tam bảo, phóng sinh theo phương vị cát được tính bằng kỳ môn.
5/12: vía Đại Nhật Như Lai
Giờ Mão:bắc, Tây bắc// giờ Thìn: Đông// giờ Tỵ: Tây nam, Tây bắc //giờ Thìn: Đông // giờ Ngọ: Đông bắc, Tây// giờ mùi: Tây bắc, ĐN// giờ Dậu: ĐN, TB, Bắc // giờ Tuất: Tây, TB
6/12: vía Phổ Hiền
Giờ Mão:Tây// giờ Thìn:TB, TN // giờ Tỵ: ĐN, Nam// giờ Ngọ: ĐB, ĐN// giờ Mùi: bắc// giờ Thân: ĐN, Tây Nam// giờ Dậu: Tây , ĐN
7/12: vía Đaikini
giờ Dần: Tây, Bắc // giờ Mão-Tỵ: Tây// giờ Ngọ: ĐN, ĐB// giờ Mùi: Tây Nam// giờ Tuất: Đông Bắc // giờ Thân: Nam// giờ Dậu: Bắc, ĐB,TB
10/12: vía Ngũ Trí Phật Như Lai
giờ Dần: ĐN// giờ Mão: Bắc// giờ Thìn: bắc, ĐB// giờ Tỵ: ĐN, ĐB// giờ Ngọ: Đông, Tây// giờ Mùi: Tây, Đông// giờ Thân: Bắc, Nam// giờ Tuất; Nam, ĐB
11/12: vía Kim Cương hộ pháp
giờ Dần+Mão: Bắc, Nam// giờ Thìn: Bắc, ĐN// giờ Tỵ: Nam, Đn// giờ Ngọ: ĐB,TN // giờ Mùi: Đông,ĐN, Tây// giờ Thân: ĐB // giờ Dậu: Tây, Đông// giờ Tuất: ĐB, Nam
12/12: vía Phật Thích Ca
giờ Dần: Đông// giờ Mão: TN, Tây// giờ Thìn: ĐN// giờ Tỵ: Tây, TB// giờ Ngọ: ĐN, Nam// giờ Mùi: ĐN,ĐB, Đông// giờ Thân: Nam// giờ Dậu: TN,TB// giờ Tuất: Nam, ĐN
13/13: vía Phật A Súc Bệ
giờ Dần: Bắc, ĐB// giờ Mão: ĐN// giờ Thìn: Đông, TN// giờ Tỵ: Đông// giờ Ngọ: Bắc, TN, ĐN// giờ Mùi: bắc// giờ Thân: ĐN// giờ Dậu: Tây, TB, TN// giờ Tuất: Đông
20/12 vía Phật Dược sư
Giờ Dần: Đông, ĐN// giờ Mão: Bắc, Nam// giờ Thìn: Nam// giờ Tỵ: ĐN// giờ Ngọ: Bắc, ĐB// giờ Mùi: bắc// giờ Thân: Bắc, TB// giờ Dậu: bắc// giờ Tuất: ĐB, Nam
22/12 vía Liên Hoa Sinh
Giờ Dần: Bắc, Tây// giờ Mão: Đông, ĐN// giờ Thìn: ĐN, TB// giờ Tỵ: bắc, nam// giờ Ngọ:TN// giờ Mùi: Tây, TB// giờ Thân: bắc, tây nam.
25/12 vía Chư Phật mười phương
Giờ dần: nam, ĐN// giờ Mão: TB,TN// giờ Thìn:TB// giờ Tỵ: TN,Tây// giờ ngọ: ĐN, TN// giờ mùi:: nam,TB// giờ thân: tây// giờ dậu: Đông// giờ tuất: nam, TN
26/12 vía Phật Adi đà
Giờ dần: TB// giờ thìn: đông// giờ tỵ: tây// giờ ngọ: nam, bắc. ĐN// giờ mùi: bắc, tây// giờ thân: ĐB, ĐN// giờ dậu: TN,TB, đông// giờ tuất: đông
29/12 vía Quan âm
Giờ Dần: đông, ĐN// giờ Thìn: Đông, TB,TN// giờ tỵ: bắc, TB// giờ ngọ: bắc// giờ mùi: đông, nam// giờ thân: đông, ĐN, TN// giờ dậu: đông, ĐN// giờ tuất: bắc. TB
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/810107467573032/user/100000190871074/