Chú Luân Ủng hộ Long Vương

NGHI THỨC TRÌ NIỆM ỦNG HỘ LONG THẦN (Trích từ Long Vương Pháp Kinh – Cố Cư sĩ Huyền Thanh 05/2015, trang 167 – 168)
1_ Kính lễ:
Namo Ratna-Trayāya (Quy mệnh Tam Bảo)
Namo Śākya-Muṇi-Buddha (Quy mệnh Thích Ca Mâu Ni Phật)
Namaḥ Avalokiteśvara-Bodhisatva (Kính lễ Quán Tự Tại Bồ Tát)
Namaḥ Vajra-Pāṇi-Bodhisatva (Kính lễ Kim Cương Thủ Bồ Tát)
Namaḥ Ananta-Parikara-Sāgara-Megha-Vyūha-Tejo-Maṇḍala-Cchatrākāranāgā-Rāja (Kính lễ Vô Biên Trang Nghiêm Hải Vân Uy Đức Luân Cái Long Vương)
Namaḥ Susaṃṣṭhita-Nāga-Rāja (Kính lễ Thiện Trụ Long Vương)
Namaḥ Nandopananda-Nāga-Rāja (Kính lễ Hoan Hỷ, Hiền Hỷ Long Vương)
Namaḥ Anavatapta-Nāga-Rāja (Kính lễ Vô Nhiệt Não Long Vương)
Namaḥ Varuṇa-Nāga-Rāja (Kính lễ Thủy Thiên Long Vương)
Namaḥ Manasvī-Nāga-Rāja (Kính lễ Từ Tâm Long Vương)
Namaḥ Sarva Nāga-Devatā-Rājāya (Kính lễ tất cả Long Thần Vương)
Namaḥ Sarva Nāga-Gaṇāya (Kính lễ tất cả chúng Rồng)
(Phật Từ Kim Cương Hộ Chú)
Oṃ_ Buddha-Maitri-Vajra Rakṣa Māṃ (9 lần)
2_ Phát Nguyện:
Chí Tâm phát nguyện
Chuyển đọc Chân Ngôn
Công Đức Uy Lực
Thiên chúng Địa loại
Tăng nhiều Pháp Lạc
Các Đại Long Vương
Nghe Pháp lợi ích
Hộ Trì Quốc Thổ
Đại Việt Long Quân
Thân Rồng an ổn
Tăng trưởng Chính Khí
Thành tựu Bản Nguyện
Hộ giúp vạn dân
An cư lạc nghiệp
(Thí Nhất Thiết Chúng Sinh An Lạc Đà La Ni)
Tadyathā: Dhāraṇi Dhāraṇi Uttāraṇi Saṃpratiṣṭhitā Vijaya-Varṇa Satyapratijñā Sahā-Jñāna-Vati Utpādani Vināśani Abhiṣecani Abhivyāhāra Śubhāvati
Ajīmatāmahi Kumbāla-Nivāhā, Hara Kleśān, Dhunu Pāpaṃ Śodhaya-Mārgān,
Nirīhaka-Dharmatā, Śuddhāloka, Vitimirā-Rajasa, Duḥkha-Śamana, Sarva-Buddha Avalokana-Adhiṣṭhite, Sahā-Prajñā, Jñābhe, Svāhā (9 lần)
3_ Hồi Hướng:
Công Đức đã tu
Xin hồi hướng khắp
Thiên chúng Địa loại
Tất cả Long Thần
Chúng Rồng lớn nhỏ
Dứt trừ khổ não
Tăng trưởng niềm vui
Sau khi an vui
Nguyện các Long Thần
Hết thảy chúng Rồng
Hộ trì đất Việt
Giúp đỡ vạn dân
Xa lìa ách nạn
Sung túc giàu có
Quyết định thành tựu
(Như Ý Bảo Châu Vương Ấn Đà La Ni)
Namo Ratna-Trayāya
Namaḥ Ārya-Avalokiteśvarāya Bodhisatvāya Mahāsatvāya Mahākāruṇikāya
Tadyathā: Oṃ_ Amogha-Maṇi Mahā-Maṇi Padma-Maṇi Svāhā (9 lần)
_ Nguyện ngày an lành, đêm an lành
Trong tất cả Thời thường an lành
Nguyện xin Tam Bảo thương nhiếp thọ
Nguyện chư Long Vương thương nhiếp thọ
Nguyện chư Hộ Pháp thường ủng hộ
Namostu Buddhāya
Namostu Buddhāye
Namostu Muktāya
Namostu Muktāye
Namostu Śāntāya
Namostu Śāntāye
Namostu Vimuktāya
Namostu Vimuktāye (9 lần)
_ Nguyện cho tất cả chúng sinh thường được an vui
Nguyện cho tất cả chúng sinh mau lìa khổ não
Nguyện cho tất cả chúng sinh sớm khởi Từ Bi
Nguyện cho tất cả chúng sinh đồng thành Phật Đạo
Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (3 lần)
Siêu tầm từ Group Phong Thủy – Đông Lào