KINH BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG

KINH BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG
(Bắc Đẩu Cổ Phật Tiêu Tai Diên Thọ)
(Tham khảo bài viết học thuật tiếng Anh:
Nam mô Tham Lang Tinh, thị Đông phương Tối Thắng thế giới, Vận Ý Thông Chứng Như Lai.
Nam mô Cự Môn Tinh, thị Đông phương Diệu Bảo thế giới, Quan Âm Tự Tại Như Lai.
Nam mô Lộc Tồn Tinh, thị Đông phương Viên Mãn thế giới, Kim Sắc Thành Tựu Như Lai.
Nam mô Văn Khúc Tinh, thị Đông phương Vô Ưu thế giới, Tối Thắng Kiết Tường Như Lai.
Nam mô Liêm Trinh Tinh, thị Đông phương Tịnh Trụ thế giới, Quảng Đạt Trí Biện Như Lai.
Nam mô Vũ Khúc Tinh, thị Đông phương Pháp Ý thế giới, Pháp Hải Du Hí Như Lai.
Nam mô Phá Quân Tinh, Thị Đông phương Lưu Ly thế giới, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.
Nam mô Tả Phụ Tinh, thị Tây Phương Diệu Hỉ thế giới, Hoa Tạng Trang Nghiêm Bồ Tát.
Nam mô Hữu Bật Tinh, thị Tây Phương Diệu Viên thế giới, An Lạc Tự Tại Bồ Tát.

Khi ấy, Phật bảo tất cả đại chúng rằng:

– Có thiện nam hay thiện nữ nào mà hằng năm cứ ngày 8 tháng Giêng, ngày 7 tháng 7, ngày 9 tháng 9, và hàng tháng cứ ngày 7 và ngày 9, với ngày sinh mình, mặc Y Phục sạch, đối trước tinh tượng chí tâm xưng niệm Danh hiệu 7 Phật và 2 Bồ Tát, thời tùy tâm nguyện, cầu gì cũng thấy cảm ứng ngay.
– Nếu lại có thể thắp 7 ngọn đèn, bày theo tinh vị, rồi lúc nửa đêm dâng cúng các thứ hương hoa, tịnh thủy, dốc lòng khẩn cầu, ắt được như ý.
Ông Văn Thù này! Khắp cõi tể quan, cư sĩ, tăng ni, đạo tục, dù sang dù hèn, cũng chỉ có 7 vị Bắc Đẩu Tinh Quân làm chủ bản mệnh.
– Khi đã được nghe diễn nói Kinh này mà biết thắp đèn bày theo tinh vị của các sao Bắc Đẩu rồi cung kính đem các thứ hương hoa tịnh thủy, cúng dàng thời những người ấy lộc vị cao sang thọ mệnh diên trường, hưởng phúc vô lượng.
– Hoặc có cha mẹ quyến thuộc tiên vong đã lâu, hay mới chưa được siêu độ, lòng những lo họ chìm đắm u đồ mà biết vì họ bái tụng kinh này, in, viết, phân phát, thời các vong hồn của những người ấy được sinh Thiên thượng, thụ hưởng Thiên phúc.
– Nếu có người nam hay người nữ nào bị ma quỷ làm. Bị tà thần hại, các mộng sợ hãi, tâm thần hôn mê, mà biết vì họ thụ trì kinh này, chuyên tâm cúng dàng thời các ma quỷ tà thần đều thoái, được an lạc ngay.
– Nếu gặp năm xung tháng hạn gây nên tật bệnh tai nạn, mà biết thụ trì đọc tụng Kinh này, giữ gìn trai giới, liền được tiêu tai giải hết ách hết bệnh.
– Nếu có người nam hay nữ nào mệnh ngộ tai ách, vận phùng hung tinh, làm mắt đỏ ngầu, mang che đồng tử, hoặc bị kiện tụng, giam cầm tù ngục, năm canh thao thức, ác mộng kinh hoàng, sáu khắc bâng khuâng biếng ăn khổ não, mà biết thắp đèn, bày theo tinh vị của sao Bắc Đẩu, hương hoa, tịnh thủy, cung kính cúng dàng đặt thành thời khóa, đọc tụng kinh này, bảy biến cho chí bốn mươi chín biến, tâm liền tự tại, thân được an khang.
– Nếu có người nam hay nữ nào cầu tự, cầu thi, nên vào tịnh thất, đối trước tinh vị của sao Bắc Đẩu, bái tụng Kinh này bảy biến, trăm biến… cầu tự sẽ được sinh nam trí tuệ, cầu thi sẽ được ghi tên bảng vàng.
– Hoặc giả ruộng vườn cấy cầy trồng trọt thường bị thất thu, chăn nuôi lục súc hao tán bất lợi, cũng nên đối trước tinh vị Bắc Đẩu, hương hoa tịnh thủy, cung kính cúng dàng, bái tụng Kinh này, tức thời sẽ được gieo trồng bội thu, chăn nuôi phát triển.
– Có người nữ nào mang thai sầu não, đến lúc sinh nở trong tâm lo ngại, cũng nên thành tâm vì người nữ kia, hương hoa tịnh thủy, cung kính cúng dàng Bắc Đẩu Thất Tinh, bái tụng Kinh này, tức thời sẽ được lâm sản an toàn, sinh nam trí tuệ, sinh nữ đoan trang.
Ông Văn Thù này! Bắc Đẩu Cổ Phật quảng đại từ bi… thị hiện giữa trời, chủ trương niên mệnh, thống lĩnh càn khôn, trên từ vua chúa, dưới đến nhân dân, trời đất núi sông, chim muông cây cỏ, tất cả đều do Thất Tinh Bắc Đẩu cai quản soi chiếu.
– Nếu có tai ương suy biến nguy cấp, thời nên lập tức thắp đèn bày theo Bắc Đẩu tinh vị, thành tâm khẩn cầu, đọc tụng Kinh này, tức thời sử được gia hộ tốt lành như ý sở cầu.
– Nếu đất nước nào có sự chiến tranh mà có thể bày đèn theo tinh vị, hương hoa tịnh thủy, cung kính cúng dàng, đọc tụng Kinh này, tâm không gián đoạn, tức thời sẽ được Đẩu khi gia uy, Thất tinh thuận chiếu, khiến được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tướng hùng binh dũng, thế mạnh như gió, tiến đến phương nào, phương ấy bình phục.
Phật Thế Tôn khai diễn Bắc Đẩu Nguyên Tinh thị hiện ở Thiên trung, tiêu tai thọ diên trường, chiếu khắp bốn phương, có uy lực quyền hành, Ngoại phu và Nội bật rất rực rỡ huy hoàng, khể thủ tán dương được phúc thọ diên trường.
Nam Mô Hội Thượng Bắc Đẩu nguyên tinh chư Phật Bồ Tát ma ha tát
Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Bắc Đẩu Cổ Phật Tinh Quân.
Đệ tử con là…tuổi…địa chỉ…cúi nguyện từ bi gia hộ.
THẤT TINH CHÂN NGÔN THẦN CHÚ
– Mỗi ngày tụng thần chú này, thì mọi tội nghiệp đều được tiêu trừ và tất cả mọi sở nguyện sở cầu đều được thành tựu
– Nếu mỗi ngày tụng Thần Chú này 108 biến thì thân mình và tất cả quyến thuộc đều được phù hộ.
– Nếu tụng Kinh 500 biến, thì được đại oai thần trong 500 do tuần, tất cả Ma vương, Ma chúng, kẻ chướng ngại và vô lượng ác quỷ không dám gần gũi, thường được ủng hộ.
OṂ SAPTA JINĀYA BHAÑJA VIJAYA JAṂPUTHAMA SVAMINA (Danh vị…) RAKṢA BHAVATU SVĀHĀ
Âm Hán Việt:
Úm, Táp Đá Nhi Nẵng Giả, Bán Nhá Mật Nhá Giả, Nhiễm Phổ Tha, Ma Ta Phạ, Nhị Nẵng Ra Khất Sơn Bà Phạ Đô Xóa Ha (7-21-49-108 lần).
(Chung)