NHỮNG CÂU THẦN CHÚ SÁM HỐI DIỆT TỘI NÊN TỤNG HÀNG NGÀY

• Quán Thế Âm Sám Hối Chú:
Namo Ratna-trayāya
Namaḥ Ārya-avalokiteśvarāya Bodhisatvāya Mahā-satvāya Mahākāruṇikāya
Tadyathā: Turu Turu_ Asi Masi Masi_ Mahā-mālini Dhūpa-mālini _ Dhūpe Dhūpe _ Namo Namaḥ Svāhā
Chú bên trên, ở trước tượng Quán Âm, đốt hương, phát lộ sám hối, chí tâm tụng ba biến sẽ diệt tội từ vô thuỷ đến nay, cầu nguyện đều được quả.
• Thất Câu Chi Phật Thần Chú (Chú Chuẩn Đề):
Namaḥ Saptānāṃ Samyaksaṃbuddha-koṭīnāṃ
Tadyathā: Oṃ _ Cale Cule Cuṅdhe Svāhā
• Nhất Thiết Như Lai Tùy Tâm Chú
(NHẤT THIẾT PHẬT TÂM TRUNG TÂM CHÚ):
Namaḥ Sarva Tathāgata-hṛdaya-anugate
Tadyathā: Oṃ _ Kuruṃgini Svāhā
Nếu người hay tụng hai Thần Chú này, mỗi Chú đều một biến sẽ hay diệt tội đã tạo ra trong chín câu chi Đại Kiếp.
Thần chú này hay tiêu trừ tội – nghiệp. đặc biệt: thần chú này tụ công đức của tất cả Như Lai bộ, giúp mau đạt đến thành tựu nhất thiết chủng trí. cho nên, thường hành trì chú này sẽ giúp tụ lực tốt cho những ai đang cần lực làm việc Phật sự, Thiên nhiệm.
• Văn Thù Lục Tự Đà La Ni Chú:
Oṃ_Vakeda Namaḥ
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đã dùng sáu ngàn bài Tụng để giải thích Tam Tạng nói rằng: “Tụng Chú này diệt tất cả tội, sinh tất cả Thiện”.

 

CÂU THẦN CHÚ SÁM HỐI DIỆT TỘI
CÂU THẦN CHÚ SÁM HỐI DIỆT TỘI
Nguồn facebook Thầy Bạch Vân Sơn: https://www.facebook.com/groups/2974019626151537/user/1529058103/