Thần chú Đức Phật A Di Đà – Om Ami Dewa Hri – Tâm chú diệu kỳ tu Tịnh Độ

Thần chú Đức Phật A Di Đà – Om Ami Dewa Hri – Tâm chú diệu kỳ tu Tịnh Độ

OM AMI DEWA HRIH

Đọc là: Ôm A-mi Đê-goa Ri

Amitabha Mantra / A Mi Tuo Fo Xin Zhou (阿彌陀佛心咒)

Sanskrit : Om Amideva Hrih.

Tibetan : Om Ami Dewa Hri.

Mandarin : Om A Mi De Wa Xie (嗡阿彌答哇啥)

 

“Hrih” đại diện cho những phẩm chất của Đức Phật Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc,chủ yếu là thiền định và lòng từ bi.

A Di Đà có nghĩa là vô lượng thọ và vô lượng quang.

Phật A Di Đà là Phật sống lâu không có số lượng và hào quang thì chói sáng khắp nơi vô tận.

Đức Phật A Di Đà có tất cả 48 lời nguyện. Nhưng đối với những người tu Tịnh độ thì lời nguyện thứ 18 và 19 là quan trọng hơn cả.

* LỜI NGUYỆN THỨ 18: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh, chí tâm tín mộ, muốn về cõi nước tôi, niệm đến 10 niệm.

Nếu không được vãng sanh thì tôi không ở ngôi Chánh giác ngoại trừ những kẻ tạo tội ngũ nghịch hoặc là hủy báng Chánh pháp.

* LỜI NGUYỆN THỨ 19: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh phát Bồ-đề tâm, tu các công đức, nguyện sanh về cõi nước tôi. Đến lúc lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thì tôi không ở ngôi Chánh giác. “Thân tuy ở cõi Ta bà, Mà lòng đã gửi bên tòa hoa sen”