TỪ BI CAM LỘ THÍ THỰC NGHI QUỸ

Phong thủy động thổ nghi quỹ giản yếu]
TỪ BI CAM LỘ THÍ THỰC NGHI QUỸ (Sau 5h chiều)
(Pháp sư Hải Đào giảng dạy)
_Thí thực tiên hành
Đầu tiên, chuẩn bị gạo hòa vào nước.
Thả gạo vào sau mỗi lần niệm danh hiệu của 7 vị Phật Như Lai:
Nam mô Đa Bảo Như Lai
Nam mô Bảo Thắng Như Lai
Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai
Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai
Nam mô Ly Bố Úy Như Lai
Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai
Nam mô A Di Đà Như Lai
THỦY (nước) – Nam mô Bảo Kế Như Lai
Viết 5 chữ chủng tử vào nước: OṂ, AḤ, HŪṂ,VAṂ, HRĪḤ
Tiểu cúng dường chú: OṂ AMṚTE HŪṂ PHAṬ
_Cam Lồ Thí Thực Nghi Quỹ
Nam mô Phật Đà Da
Nam mô Đạt Ma Da
Nam mô Tăng Già Da
Nam mô Bổn Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai
Nam mô An Trụ Đại Địa Bồ Tát Chúng
Nam mô nhất thiết Long Thiên Thiện Thần
Nguyện dùng uy thần thương xót giúp đỡ. Nay con triệu thỉnh các Ngạ Quỷ và loài hữu tình trong hết thảy sáu nẻo ở mười phương các cõi, tận hư không giới. Do sức Uy Thần của Tam Bảo cho nên đều đến chỗ của con.
+ Phổ Triệu Thỉnh Chân Ngôn:
NAMO BHŪPURIKARITARI TATHĀGATĀYA (3 lần)
+ Trí Cự Như Lai tâm phá địa ngục chân ngôn (智炬如来心破地狱真言)
Namo Aṣṭa-śītināṃ Samyaksaṃbuddhā-Koṭināṃ
Oṃ Jñāna-Avabhāse Dhiri Dhiri Hūṃ
+ Giải Oan Kết Chân Ngôn:
OṂ SANTĀRĀ KATA SVĀHĀ (3 lần)
+ Khai Yết Hầu Chân Ngôn:
OṂ BHŪPUTERIKATARI TATHĀGATĀYA (3 lần)
+ Biến Thực Chú:
NAMAḤ SARVA TATHĀGATĀVALOKITE_ OṂ SAMBHĀRA SAMBHĀRA HŪṂ (3 lần)
+ Cam Lộ Thủy Chân Ngôn:
NAMAḤ SU-RŪPAYA TATHĀGATĀYA TADYATHĀ: OṂ SURU SURU, PRASURU PRASURU SVĀHĀ (3 lần)
+ Phổ Cúng Dường Chân Ngôn:
OṂ GAGANA SAṂBHAVA VAJRA HOḤ (3 lần)
+ Thí Vô Giá Thực Chân Ngôn: (1 lần câu kệ, 7 lần câu chú)
Nhữ đẳng Quỷ Thần chúng
Ngã kim thí nhữ cúng
Thử thực biến thập phương
Nhất thiết Quỷ Thần cộng
OṂ MULĀLIN SVĀHĀ (7 lần)
_Danh hiệu của bảy Đức Phật Như Lai:
Nam mô Đa Bảo Như Lai (Namo Prabhūta-ratnāya-tathāgatāya)
Nam mô Bảo Thắng Như Lai (Namo Ratna-dharāya-tathāgatāya)
Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai (Namo Su-rūpaya-tathāgatāya)
Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai (Namo Vipula-gatrāya-tathāgatāya)
Nam mô Ly Bố Úy Như Lai (Namo Abhayaṃ-karāya-tathāgatāya)
Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai (Namo Amṛta-rajāya-tathāgatāya)
Nam mô A Di Đà Như Lai (Namo Amitābhāya-tathāgatāya)
_Kệ Hồi Hướng:
Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ trung
Cửu phẩm Liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ Vô Sinh
Bất Thoái Bồ Tát vi bạn lữ.
Sau khi hoàn tất, đem vật khí có chứa nước và gạo ra ngoài đặt dưới gốc cây. Nếu như sống ở trên lầu, không thể làm được điều này thì sử dụng bình chứa nước Cam Lộ để rải nước, nếu có thể thì đem vật khí đặt ở tầng trệt.