CÂU HỒI HƯỚNG SAU BUỔI LẠY 500 LẠY,HOẶC THỜI KINH NÊN ĐỌC HH NHƯ SAU

Con xin nguyện cho thế giới hòa bình chúng sinh An Lạc muôn loài thoát khỏi những thảm cảnh do thiên tai lũ lụt hỏa hoạn dịch bệnh chiến tranh tai nạn thương vong xa lìa thảm khóc chúng con nguyện cho đời sống của chúng con và tất cả chúng sanh muôn loài đồng được yên vui khắp chốn nơi nơi thảy đều yên ổn lòng người bỏ ác hành Thiện sống đời An Lạc mưa thuận gió hòa chúng sanh thoát khổ chúng con nguyện cho cha mẹ anh chị em thân bằng quyến thuộc cùng hết thẩy muôn loài sống an lành trong ánh Quang Minh của chư phật.
Lại nguyện tam bảo gia hộ cho chúng con đồng pháp giới chúng sanh nghiệp chướng tiêu trừ bệnh tật thuyên giảm ba nghiệp sáu căn thanh tịnh tinh thần minh tịnh tâm thể an nhiên tứ đại điều hòa phúc duyên hội tụ tinh tấn tu học tự tại khinh an xa lìa khổ ách sau khi mãn báo thân này được vãng sanh tây phương cực lạc Quốc.
Chúng con cũng nguyện cầu siêu cho cũu huyền thất tổ cha mẹ ông bà hiện tiền nhiều đời nhiều kiếp thân bằng quyến thuộc cùng pháp giới chúng sanh trong tam đồ lục đạo thập nhị loại cô hồn oan hồn uống tử nam nữ thương vong ngạ quỷ hà sa chư vị hương linh đẳng đẳng nguyện cho tất cả trượng thừa tam bảo lực gia hộ cho chư vị giác tánh thường Minh Tâm Quang Phổ chiếu ngộ thế thái vô thường Liễu chân linh bất diệt tính căn an trụ đạo quả Viên Thành Lạc Quốc hoa khai chứng vô sanh nhẫn nguyện cho chư vị hương linh đồng nhất tâm niệm Phật đồng được vãng sanh đồng thành chánh giác.
Còn về bệnh nghiệp chúng con xin sám hối mọi tội lỗi mà con đã gây tạo trong đời này hay trong nhiều đời nhiều kiếp làm tổn hại cho người cho vật và tất cả chúng sanh từ hữu hình đến vô hình hôm nay quỳ trước Phật đài con xin thành tâm thống thiết cầu xin sám hối kính mong chư vị oan gia trái chủ từ bi hoan hỉ tha thứ cho con con vì vô minh che lấp đã tạo ra không biết bao nhiêu tội lỗi làm tổn thương mình gây hại người gieo rắc khổ đau cho chúng sanh những tội mà con ghi ra không sao nói hết hôm nay nhờ ơn chư phật giúp con thấy rõ tội lỗi của mình một lòng thống thiết hỗ thẹn thành tâm cầu xin sám hối ngưỡng mong chư vị hãy từ bi tha thứ xóa bỏ oán cừu giữa con cùng chư vị xin chư vị hãy cùng con tinh tấn hành trì lễ sám nương nhờ oai lực của 10 phương chư phật gia hộ mà tiêu trừ tội nghiệp con xin nguyện tất cả những công đức tu tập sự thành kính lễ Phật và phụng sự đạo pháp của con được cúng dường trên 10 phương chư phật chư đại bồ tát chư Hiền thánh tăng cùng chư vị ân sư chư vị tôn sư chư vị thiện hữu tri thức ,dưới con xin hồi hướng hết cho tất cả chúng sanh trong 10 phương ba cõi và chư vị oan gia trái chủ trên thân con nguyện quý vị cùng con một lòng tinh tấn tu tập nhất tâm sám hối niệm Phật ,lễ kính chư phật một lòng sám hối để đoạn diệt tội nghiệp thấu rõ lẽ vô thường sau khi xả bỏ báo thân đồng chứng pháp thân đồng Thành Phật đạo đồng sanh Tây Phương đồng thành chánh giác.
Nguồn facebook